Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Er-Vil-Kan -et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram

Er-Vil-Kan -et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram

Temaet for programmet: Temaet for programmet er rus- og livsmestring under og etter straffegjennomføring. Gjennom gruppesamlinger, individuell oppfølging og planlegging av veien videre jobber deltagerne med tre grunnleggende spørsmål:
Hvem ER jeg? – Hva VIL jeg? – Hvordan KAN jeg få det til?

Målet er at den enkelte kommer i gang med en personlig, sosial og praktisk prosess for å jobbe med veien mot et ønsket liv.

Målgruppe: Innsatte og domfelte med utfordringer knyttet til rus- og kriminalitet som har et ønske om å ta livet i bruk på nye måter, som ikke er skadelig for seg selv eller andre. 

Opplæring i programmet arrangeres av KRUS. Opplæring av programledere strekker seg over tre samlinger over totalt 9 dager (3+4+2 dager). Her gis det en grunnleggende innføring i programmets bakgrunn og teorigrunnlag, metodikken programmet bygger på, samt omfattende ferdighetstrening og tilbakemeldinger knyttet til programmets innhold og gruppeledelse. Deltagerne i opplæringen forutsetter muligheten for å praktisere programmet mellom opplæringssamlingene. Det anbefales at det deltar minimum tre ansatte fra hver arbeidsplass, og at både sosialfaglig og fengselsfaglig kompetanse er representert. 

Under opplæringsperioden inngå veiledning og tilbakemeldinger som en del av innholdet i regi av KRUS. I rusmestringsenhetene er det anbefalt at spesialisthelsetjenesten inngår i veiledning av programledere. Det er også ønskelig at veileder deltar på første samling av opplæringen for å få innsikt i programmet. Utenfor rusmestringsenheten er det også et krav at programledere inngår i veiledning. Fagansvarlig på KRUS er tilgjengelig for programspesifikk veiledning ved behov. Denne bør kunne suppleres av en form for lokal veiledning opp mot gruppeprosess og endringsarbeid mer generelt. Kollegaveiledning er en form for veiledning som kan benyttes, og dette tematiseres i opplæringen.

Mål for programmet: De overordnede målene for Er-Vil-Kan, er at programmet skal bidra til at alle deltagere:

  • Har en gjennomtenkt, håpefull og realistisk plan for hverdag og fremtid – i tråd med egne ønsker og preferanser.
  • Har ferdigheter, ressurser og sosial støtte for å mestre nåværende og fremtidige muligheter og utfordringer i veien bort fra kriminalitet og rus.
  • Har tilgang til arenaer for utfoldelse, deltagelse og muligheter for å etablere gode relasjoner og være en del av et fellesskap.
  • Har en selvforståelse hvor det å skade seg selv eller andre gjennom kriminalitet, rusmiddelbruk eller annen skadelig atferd ikke lenger er en del av egen identitet.

Sannsynligvis vil prosessen for å tilegne seg og opprettholde alle disse faktorene være utenfor rekkevidde innenfor tidsrammen og omfanget av deltagelse i Er-Vil-Kan. Å lykkes med alle disse aspektene er først og fremst en prosess som hovedpersonen selv må ha eierskap og autonomi for å drive frem. Samtidig er det ikke en utelukkende individuell prosess, men en sosial prosess som innebærer samhandling og tilstrekkelig nivå av hensiktsmessig sosial støtte. Er-Vil-Kan, kan i tråd med dette ses på som en start på en videre prosess. Det er i tillegg utarbeidet konkrete mål for hver samling i programmet knyttet til kunnskap, ferdigheter og innsikt. Se håndbok  for ytterligere detaljer.

Gjennomføring: Både i grupper og individuelt. Anbefalt antall deltakere er fleksibelt, men fortrinnsvis 4-8 deltagere i gruppe. Programmet kan også gjennomføres med større grupper for gjennomgang av enkelte tema, mens man kan dele inn i mindre undergrupper for refleksjon og erfaringsdeling.

Anbefalt antall samlinger: Fleksibelt: Fra 6 – 20 gruppesamlinger avhengig av målgruppas behov og enhetens organisering, samt to obligatoriske individuelle samtaler. Det anbefales to gruppesamlinger i uka dersom man skal gjennomføre programmet i sin helhet. Programmet kan også suppleres med annet relevant innhold i programmets siste fase hvor det arbeides med ulike livsområder (eks. ekstra gruppesamling om kosthold med lokal ernæringsveileder). Videre kan programmet følges opp av individuelle samtaler og/eller oppfølging fra aktuelle tiltak.

Programmet avhenger av et tilstrekkelig stort samtalerom når det gjennomføres i gruppe. Programmet innebærer også en del øvelser som inkluderer bevegelse i rommet, og gruppen må ha plass til å f.eks. stille seg på rekke, stå i en stor ring osv. Gjennomføringen krever også utskrift av en del programmateriell til deltagerne og det er her behov for utskift i farger. Utover dette er det flip-over, tusjer, penner og post-it-lapper som er nødvendig.

Oversikt over samlingene:

Metoder som benyttes: Er-Vil-Kan er et multimodalt program som har Good Lives Model (GLM) som overordnet rammeverk. GLM kan sies å være en styrkebasert og helhetlig tilnærming, som bygger videre og utvider rammeverket til What-works-tradisjonen. I Er-Vil-Kan kombineres GLM med elementer fra kognitiv atferdsterapi (CBT), emosjonsfokusert terapi og selvhevdende- og konfliktdempende kommunikasjon. Gruppemetodikk, gruppeledelse og motiverende intervju ligger til grunn, og i dette ligger det også at medvirkning, erfaringsutveksling og refleksjon deltagerne imellom er en sentral del av metodikken i programmet. Programmet bygger slik videre på eksisterende kunnskap i kriminalomsorgen, samtidig som det styrkebaserte og ressursorienterte (i tråd med GLM), står tydelig. I programmets avsluttende fase jobbes det grundig med temaer fra eksiterende tilbakeføringsarbeid som nettverk, bolig, økonomi, arbeid og utdanning, samt hverdagskompetanse knyttet til fysisk aktivitet og kosthold.

Kunnskapsgrunnlaget for metoden: Kunnskapsgrunnlaget for metodene hviler på en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap fra desistance-feltet, what-works-forskning og kunnskap om målgruppa og tidligere tiltak fra norsk kontekst. For å utforme en kunnskapsbasert praksis er den forskningsbaserte kunnskapen supplert med praksiskunnskap og brukerkunnskap i det som kan karakteriseres som en samskapende prosess. For å utforme et program med en helhetlig tilnærming som gjør det mulig å kombinere kunnskap fra disse ulike feltene er Good Lives Model det overordnede rammeverket i Er-Vil-Kan.

Målgruppas livssituasjon og utfordringer er komplekse og varierende, og det er mange ulike grunner og motivasjoner for å søke seg til rusmestringsenheter og programvirksomhet. Vår konklusjon er derfor at det er behov for helhetlige, styrkebaserte og fleksible tilnærminger som kan tilpasses den enkeltes ressurser og behov.

Utvelgelse og rekrutering: Når programmet gjennomføres ved rusmestringsenhetene følges kriteriene for inntak til rusmestringsenheten. Ved andre enheter baseres inntaket på informert samtykke og dialog mellom programledere og deltagere. Det anbefales bruk av BRIK for å tematisere programmets innhold opp mot den enkeltes ressurser og behov. Programledere vurderer videre utvelgelse med tanke på den enkeltes situasjon og hensyn knyttet til gruppesammensetning.

Aspekter knyttet til praktisk gjennomførbarhet som domslengde og oppholdstid kan være relevant i vurderingen, men det er ikke standardiserte kriterier til dette pga. programmets fleksible oppbygging. Programmet og materialet er utarbeidet med menn som målgruppe, men innholdet kan tilpasses og gjennomføres for alle kjønn og aldersgrupper. Når det gjelder språkferdigheter vil dette avhenge av at gruppedeltagere kan delta i gruppesamtaler. Noe omfang av skriftlige oppgaver kan kreve ekstra oppfølging av deltagere med utfordringer på dette området. Programmaterialet foreligger foreløpig kun på norsk.

Aktiv suicidalitet og aktiv psykose er utelukkelseskriterier fra gruppedeltagelse. Videre forventes det at programledere foretar løpende skjønnsmessige vurderinger i samarbeid med aktuelle deltagere og evt. importerte tjenester knyttet til den enkeltes situasjon, psykiske helse og oppstart i programmet og utvikling underveis (helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er her særlig relevant).

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Opplæringen ved KRUS er gratis for ansatte i Kriminalomsorgen. 

Programmet er utviklet av KRUS, ved Aage Aagesen og Bjørn Harald Brekke Ander, med bidrag fra samarbeidspartnere i perioden 2018-2021.

  • Dato godkjent: Oktober 2021
  • Anbefalt antall deltagere: 4-8 deltakere pr gruppe
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Aage Aagesen
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Livsmestringsprogram