Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Sinnemestring

Sinnemestring

Programmet ble opprinnelig hentet fra Home Office Prison Service i England til Bergen fengsel i 95. Høsten 2005 overtok KRUS ansvaret for opplæring av instruktører. I 2017 er hele programmet revidert og fremstår nå med nytt innhold, øvelser og oppbygging.

Det kreves opplæring av programledere, noe som tilbys av KRUS.

Krav til type veiledning og hvem som gjennomfører veiledningen: Pr dd er det ikke noen organisert veiledning fra KRUS. Det er imidlertid ønskelig at gruppelederne som driver sinnemestringsprogram får tilbud om veiledning. Å snakke om sinne kan oppleves krevende for deltakerne og kan derfor skape utfordrende og vanskelige situasjoner i gruppen. Å kunne diskutere spesifikke hendelser og opplevelser fra gruppene med en veileder, er viktig for å øke mestringsfølelsen og kompetansen til gruppelederne.

Tema: Formålet med programmet er at deltagerne skal tilegne seg ferdigheter og teknikker for å kontrollere sinne, istedenfor å la sinne kontrollere dem.

Mål: Sinnemestringsprogrammet har primært fokus på tre komponenter i sinneopplevelsen, de fysiologiske prosessene, de kognitive prosessene og handlingen. Gjennom sinnemestringsprogrammet vil deltagerne lære teknikker som bidrar til å kontrollere sinnet sitt – på hver av disse områdene.
Dette sinnemestringsprogrammet kan og bør defineres som et lavterskeltilbud. Dette programmet skilles seg fra Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) gjennom at SBM er mye mer omfattende, går mer i dybden, er mer selektive på målgruppe og krever utdanning av instruktører som går over et år.

Målgruppe: Målgruppa er alle innsatte og domfelte i Kriminalomsorgen. I utgangspunktet er det hver enkeltes egenmotivasjon som avgjør deltagelse.

Opplæring av programmet: Opplæringen er et tredagers kurs som normalt gjennomføres på KRUS. Vi er i en prosess med målsetting å tilby opplæring lokalt.

Pr dd er det ikke noen organisert veiledning fra KRUS. Det er imidlertid ønskelig at gruppelederne som driver sinnemestringsprogram får tilbud om veiledning. Å snakke om sinne kan oppleves krevende for deltakerne og kan derfor skape utfordrende og vanskelige situasjoner i gruppen. Å kunne diskutere spesifikke hendelser og opplevelser fra gruppene med en veileder, er viktig for å øke mestringsfølelsen og kompetansen til gruppelederne.

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt. Det anbefales 6-8 deltakere i grupper. Manualen inneholder et opplegg for individuell gjennomføring, en-til-en.
Det anbefales 8 samlinger på til sammen ca 16 timer. Anbefalingen er at hver samling varer omtrent 2 timer. Erfaringsmessig bør det legges inn en pause halvveis i samlingen.

Metoder som benyttes: Metodikken som benyttes er en blanding av korte presentasjoner av teori/ tema, gruppediskusjon, ferdighetstrening og øvelser. Hovedfokuset er på tre komponenter, dvs de fysiologiske, de kognitive og selve handlingene. Det fysiologiske dreier seg om de kroppslige reaksjoner. De kognitive har med tankeprosessene å gjøre, mens handlingene dreier seg om handlingsvalgene personen foretar.

Kunnskapsgrunnlaget for metoden: Vi finner ulike former for sinnemestringsprogram, fra mer omfattende programmer som retter seg mot flere forbedringsområder hos den enkelte, til enklere og mindre omfattende programmer og kurs. På slutten av 80-tallet og utover på 90-tallet ble det utviklet en rekke mindre sinnemestringsprogram. De er gjerne bygget opp med rundt 10 samlinger, og er basert på en kognitiv-atferds teoretisk tilnærming hvor røttene til sosial læringsteori er særlig synlige (Jennings 2003). Programmene følger i Raymond W. Novaco sin tradisjon, som står for noe av det tidligere utviklingsarbeidet på feltet. Hans fokus var på selvkontroll og hvordan man kunne finne mer konstruktive måter å håndtere og kontrollere sinne på (Novaco:2005). Novacos tilnærming ligger til grunn for tenkningen rundt innhold og oppbygging av dette aktuelle programmet. «Sinne» sees som en grunnleggende emosjonell reaksjon som, i større eller mindre grad, forekommer naturlig hos alle individer. Fokuset her er særlig på tre komponenter i sinneopplevelsen: de fysiologiske prosessene, de kognitive prosessene og handlingen. Gjennom sinnemestringsprogrammet vil deltakerne lære teknikker som bidrar til å kontrollere sinne sitt – på hvert av disse områdene.

Utvelgelse og rekrutering: Ansatte kan rekruttere deltakere ved å informere om sinnemestringsprogrammet i forbindelse med generelle informasjonsprosedyrer i enheten, ved oppslag, i samtale med den enkelte osv. Sinnemestringsprogrammet bør sees som et lavterskeltilbud til innsatte og domfelte. Den enkeltes motivasjon til deltakelse bør være et tilstrekkelig kriterium. De som ønsker å være med og opplever at dette kan være nyttig for dem, bør få tilbud om å delta – så lenge sammensetningen av gruppen er hensiktsmessig.
Programlederne bør kvalitetssikre at det foreligger en viss grad av motivasjon hos den enkelte deltager og at deltagerne er villige til å dele opplevelser knyttet til aggresjon og sinne. Forslag til intervjuguide ligger som vedlegg i manualen. Alder, kjønn og domslengde er av mindre betydning.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Tid til forberedelser og gjennomføring for gruppeledere må tilpasses øvrig arbeidstid eller turnus. I tillegg kommer utgifter til eventuelle innkjøp av utstyr etter behov.

Programressurser: Filmer og håndbok.

To menn ser sinte ut og begynner å slåss

  • Dato godkjent: Mars 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 6-8
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Sylvia Koffeld-Hamidane
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Sinnemestring