Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Motivator

Motivator

Programmet er utviklet ved programavdelingen på Ila fengsel og akkreditert i 2007. Et resultat av erfaringer siden 2005, og manualen har blitt revidert og videreutviklet de siste årene.

Temaet for programmet: Motivasjon for forandringer i livet, og innsikt i hvordan få det til.

Målgruppe: Programmet er et tilbud til domfelte som er opptatt av sin fremtid og som ønsker å bli bedre kjent med seg selv, sin tenking og atferd.

Opplæring i programmet: Eier tilbyr opplæring i programmet. Opplæringen baserer seg på 3 hovedtema: Teori, manual og håndverk. Teori: Et blikk på hvilke teorier som ligger til grunn for manualens utforming og arbeidsmetodene. Manual: Bli kjent med manualen og trene på forberedelser til samlinger/samtaler.

Håndverk: Lære om- og trene på ferdighetene som kreves for å lede en gruppe. Opplæring av gruppeleder: 4 dager, gjerne delt i to bolker med praksis i mellomtiden. Opplæring av samtalepartner: 1 dag.
Det er to typer veiledning: Prosess: Kan gjennomføres av person med generell veilederkompetanse. Manual: Bør gjennomføres av person med programlederutdanning og praktisk erfaring fra drift av programmet.

Mål for programmet: På vår vei igjennom livet møter vi hele tiden små og store situasjoner, problemer og utfordringer som vi må håndtere. De fleste av disse håndterer vi bra, mens vi noen ganger blir fanget i noen feller som gjør at vi ikke mestrer situasjonene hensiktsmessig. Dette fører til at vi ikke får til det vi ønsker og kanskje også skaper nye og større problemer for oss selv og andre. Programmet er et studie av seg selv og disse fellene vi lett kan havne i.
Manualen er delt inn i 4 hovedtema basert på fundamentet i kognitiv psykologi; at tanken har dominans over det vi føler, som igjen påvirker det vi gjør. Og alt vi gjør, gjør vi for å oppnå eller unngå noe. Dette kommer til syne i metaforen Atferdsloven og de fire paragrafene den består av. §1 Ikke tro på alt du tenker §2 Følg med på hva du føler §3 Vær oppmerksom på hva du gjør §4 Ha fokus på hva du skal oppnå eller unngå. Hele manualen er bygget opp rundt disse 4 paragrafene og atferdsloven viser dermed hele programmets struktur og sammenheng. Dermed blir loven et huskeverktøy for deltakerens håndtering av daglige utfordringer og et utgangspunkt for analyse og videreutvikling i samtaler med ansatte. Deltakerne samler sine oppdagelser og planer skriftlig.

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt. 4-6 deltakere. Basismanualen består av 10 Basismanualen med 10 samlinger er utformet for 2×45 min i hver samling. Alle samlinge hvor det introduseres ny kunnskap/nye ferdigheter er skapt som er trakt. Temaet indroduseres som et generelt fenomen øverst i trakta og bearbeides videre nedover til det kommer ut av trakta med fokus på den enkelte deltakers opplevelse, erfaringer og nytte for fremtiden. Alle tema kan utvides, fordypes og knyttes sammen med tilleggssamlinger og ekstramateriale som er vedlagt basismanualen.
Det anbefales minimum 2 samlinger i uken, så gjennomføring av samtaler og 10 gruppe-samlinger tar ca 6 uker.

Metoder som benyttes: Motivator er et kognitivt program som har fokus på å øke motivasjon, legge til rette for endring av atferd og lage planer for å oppnå det livet deltakeren selv ønsker å leve i fremtiden. Det er to hovedlinjer i motivator; En linje som dreier seg om motivasjon og planlegging for å nå frem til det som deltakeren definerer som det gode liv, og den andre linjen som dreier seg om de kognitive og atferdsmessige komponentene som deltakeren trenger for å komme frem målet. Deltakeren får mulighet til å studere seg selv, sin tenking og sin atferd ved hjelp av enkle modeller og på den måten bli i stand til selv å identifisere hva som evt. må til av personlig utvikling for å nå de målene i planen sine. Underveis får deltakeren påfyll av verktøy som kan brukes til å endre tenking og atferd. Modellene som brukes er forsøkt gjort så enkle og visuelle som mulig slik at de er lette å lære, lette å forstå, og lette å huske. Dette gjør at også ansatte lett kan lære seg dette og deltakerens programopplevelser og planer kan dermed enkelt bli gjenstand for vedlikehold i oppfølgingssamtaler sammen med f.eks. kontaktbetjent eller ansatt i friomsorgen. Her ligger den store forskjellen til andre programmer. motivator skaper et eget «språk» som brukes til å forstå egen atferd og endring, og dette språket kan man snakke med flere under soningsforløpet ved f.eks overføring til andre fengsler eller til friomsorgen.

Utvelgelse og rekrutering:
Eget semistrukturert inntaksintervju med eget skjema for evaluering av responsivitet. Deltaker må selv vise interesse for å delta og gjerne vise dette ved å søke skriftlig.
Deltakeren får selv muligheten til å definere sine egne mål, behov og ressurser, og det legges til rette for at han selv skal definere og planlegge tiltak for å nå sine mål og bruke sine ressurser i livet Behov og ressurser som deltaker i selve programgjennomføringen blir ivaretatt av det som kalles responsivitetsprinsippet, som er et viktig fokus i motivator. I programmets inntaksintervju er det rom for evaluering av søkerens responsivitet og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes. Modellene som brukes er svært enkle og visuelle, og er utviklet i grupper på Ila fengsel som består av deltakere med et bredt responsivitetsspenn fra f.eks. utdanning som lege til nesten analfabetisme. Manualen åpner også for å justere farten på gjennomføringen av gruppesamlingene slik at alle deltakere henger med. Fokus på responsivitet er gruppeleders kanskje viktigste oppgave og får mye plass i opplæringen av programledere.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet:
Praktisk gjennomføring: Tusj og flippover ark
Kostnad ved opplæring: Ukjent.
Programressurser: Manualer, ekstramateriale, utvalgsverktøy, evalueringsverktøy og «om motivator» som er en teorimanual og beskrivelse av modeller og sammenhenger.

 

Mann som holder en tavle med skriften: Er du motivert?

  • Dato godkjent: 17.1.22
  • Anbefalt antall deltagere: 4-6
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Roar Thronæs
  • Enhet: Ila fengsel og forvaringsanstalt
  • Tematikk: Motivasjon for forandring i livet og innsikt i hvordan få det til