Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Pappaprogram – å være forelder og sitte i fengsel

Pappaprogram – å være forelder og sitte i fengsel

Programmet er utviklet av kriminalomsorgen i Norge, og er en revidert og videreutviklet utgave av det tidligere «Pappa i fengsel».

Temaet for programmet: Å være forelder og sitte i fengsel

Målgruppe: Innsatte i fengsel er hovedmålgruppen, men programmet kan også være aktuelt for personer som soner samfunnsstraff, elektronisk kontroll eller er under tilsyn av friomsorgen.

Opplæring i programmet arrangeres av KRUS. Denne består av to samlinger på henholdsvis tre og to dager. I tillegg inviteres det til erfaringssamlinger etter behov. I opplæringen får deltakeren mulighet til å trene på å være programleder for utvalgte deler av programmet. Deltakerne får innblikk i programmets kunnskapsgrunnlag, hvordan lede grupper, kommunikasjon, gruppeprosesser etc. Det benyttes rollespill, diskusjoner, observasjoner, refleksjoner, diskusjoner. I perioden mellom samling 1 og samling 2 starter deltakeren opp med en gruppe med fedre på egen enhet.

I opplæringsperioden er det ønskelig at deltakerne får veiledning underveis i gjennomføring av egen gruppe. Det er ingen krav, men det oppfordres sterkt til å få veiledning. Det anbefales at veileder har egen erfaring med programmet eller andre typer program, men også andre med annen type kompetanse kan gi veiledning.

Mål for programmet: Å delta i programmet er basert på et ønske fra fedrene om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til barna. Målsetting med programmet er å styrke fedrenes kunnskaper og ferdigheter knyttet til barns utvikling og behov, økt bevissthet om hva godt samspill er og betydningen dette har for barnets utvikling, kommunikasjonsferdigheter og strategier som fremmer positivt samspill med barnet, samt ferdigheter og strategier for å håndtere konflikter og å takle sinne på en kontrollert måte. Etter endt deltakelse i programmet skal den innsatte/domfelte kunne identifisere og reflektere over hvilke betydning egne handlinger og valg har for andre i nettverket, og da spesielt barna og nær familie.

Før oppstart i programmet gjennomfører alle potensielle deltakere en motivasjonssamtale for deltakelse. Fedrene får her mulighet til å presentere egne behov og utfordringer samt ressurser. De får også tilbud om en individuell samtale i første halvdel av programgjennomføringen. Temaer og gjennomføring av programmet tilpasses den enkelte deltaker og gruppen fortløpende.

Gjennomføring: I grupper med 4-8 deltakere. Åtte anbefalte samlinger, fem valgfrie samlinger og en familiedag.

Hver samling strekker seg over to til tre timer. I hver samling er det et hovedtema som deltakerne jobber med ved hjelp av ulike pedagogiske virkemidler og metoder. Hver samling er bygd opp etter samme struktur. Temaer i programmet er: Jeg og min familie. Jeg som far. Kommunikasjon med barn. Barns følelser og reaksjoner. Kommunikasjon og konflikthåndtering. Sinnehåndtering. Barn og sosiale medier. Rus og foreldreskap. Psykisk helse og foreldreskap. Barn og kosthold. I tillegg skal deltakeren jobbe med egen endringsmodell. I løpet av prosjektgjennomføringen skal deltakerne arrangere en familiedag for sine barn og andre omsorgspersoner.

Metoder som benyttes: Psykoedukasjon – presentasjon av fagkunnskap, Motiverende samtale – MI, Refleksjon og deling av erfaringer og meninger. Ulike pedagogiske virkemidler som bruk av film/bilder, oppgaver, øvelser etc.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Programmet bygger på tre kunnskapskilder – Barnekonvensjon, utviklingspsykologi – tilknytningsteori og Risiko- og beskyttelsesfaktorer. Dette er en kombinasjon av kunnskap som dekker både barns juridiske og menneskerettslige rettigheter, barns utvikling og barns miljø og omsorgssituasjon

Utvelgelse og rekrutering: Hvordan enheten ønsker å annonsere programmet er opp til hver enkelt enhet. Noen velger å plukke ut kandidater de mener er aktuelle, mens andre henger opp plakat med oppfordring om å melde seg på. De som velges ut som potensiell deltakere blir invitert til en motivasjonssamtale med programlederne. På bakgrunn av samtalene velges det ut en gruppe som får tilbud om å delta i programgjennomføringen.

Et absolutt krav for deltakelse i programmet er at domfelte/innsatte skal ha barn som han har samværsrett med og kan ta imot besøk fra, eller mulighet for å få det i nær fremtid. Når deltakere skal velges ut er et grunnleggende argument at deltakelse i gruppen skal komme barnet til gode ved at fedrene blir mer oppmerksomme på barnets behov, samt hvordan de som fedre kan støtte og samhandle med barnet på best mulig måte. Det viktigste kriteriet for deltakelse er hva som er til barnets beste. Til hjelp i rekrutteringsprosessen er det satt opp noen kriterier for deltakelse. Når programlederne skal vurdere om personen er aktuell for å delta i programmet må han/hun vurdere om: – deltaker er i stand til å flytte fokus fra seg selv og sine behov og utfordringer, til å ha oppmerksomhet på barnet og hans/hennes behov, mestring og livssituasjon – deltaker har bevissthet om konsekvenser av egen atferden og handlinger som er påført barnet – deltaker er i stand til å lytte til andres fortellinger og kunne ta en annens perspektiv. Det siste er noe deltakeren evt. kan jobbe med i gruppen.

Å delta i programmet er basert på et ønske fra fedrene om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn og øvrig familie. Et grunnleggende argument for deltakelse i programmet er at det skal komme barnet til gode. I tillegg til motivasjon er et av kriteriene at vedkommende kan forstå og gjøre seg forstått på det språket som brukes i programmet. Personen må kunne ta barnets perseptiv og være åpen for å erkjenne konsekvenser egen kriminalitet har påført barnet.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Opplæringen ved KRUS er gratis. Kostnader i forbindelse med f.eks. skrivemateriell, utstyr til familiedagen etc. vil variere fra enhet til enhet. Det forventes at det finnes PC og prosjektor ved enheten og det vil derfor ikke bli større utgifter i forbindelse med gjennomføring.

Det er laget en programmanual som inneholder en beskrivelse av programmet og alle samlingene.

En far og en liten sønn snakker koselig sammen i en hage

  • Dato godkjent: april 2021
  • Anbefalt antall deltagere: 4-8
  • Gruppe/Individuell: gruppe
  • Kontaktperson: Anne Natrud
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Å være forelder og sitte i fengsel