Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Flexidprogram

Flexidprogram

Flexid står for fleksibel identitet, og er et bevisstgjøringskurs med 12 temaer som bidrar til at mennesker med krysskulturell oppvekst får mulighet til å gå inn i prosesser knyttet til identitet og tilhørighet.

Programmets utvikler og programmets opprinnelse: Det første Flexidkurset ble holdt ved Larvik Læringssenter i 2000. Kurset er utviklet i samspill med ungdom, praktikere og fagpersoner innen flerkulturell pedagogikk, sosialantropologi, migrasjonshelse og -psykologi og sosialt arbeid. Stiftelsen Flexid ble etablert i 2018 av Hildegun Sarita Selle, Kjell Østby og Ragnhild Klippen.

Målgruppe: Primærmålgruppe er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 15-25 år med krysskulturell bakgrunn.

Temaet for programmet: «Mine muligheter med flere kulturer». Bevisstgjøring om følelser knyttet til identitet og tilhørighet. Flexid handler om betydningen av identitet for livskvalitet, mestring og tilhørighet til samfunnet.

Mål for programmet: Den grunnleggende ideen i Flexid er at krysskulturelle mennesker skal bli bevisst og stolt av den personen de er som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste og gode valg for egen fremtid.

Opplæring i programmet: Nye kursledere deltar på 9 kursdager fordelt på 3 undervisningsbolker, og gjennomfører Flexidkurs med 12 temaer fordelt på 12-14 samlinger for domfelte innenfor en 6-8 måneders periode under veiledning fra Flexidinstruktør.

Gjennomføring: 6-12 deltakere på hvert Flexidkurs. 12-14 temasamlinger à 2 – 2, 5 timer: *Identitet og tilhørighet *CCK – Cross Cultural Kids *Brobygger *Flytteprosessen *Fordommer og rasisme *Kjønn, roller og forventinger *Norsk nok *Typisk! *Språk og følelser *Jeg i møte med andre *Kjønn, frihet og begrensninger *Dilemmaer, valg og fremtid.

Metoder som benyttes: Gruppetilnærming i gjennomgang av teori om krysskulturell oppvekst i kombinasjon med filmklipp, lek, rollespill og refleksjonsaktiviteter. Vi benytter metodikk hentet fra MI (Motiverende Intervju), LØFT, Forandringsfabrikken og traumebevisst omsorg, og har et mulighets- og ressursfokus.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Resiliensforskning (Hauser et al., 2006) og Antonovskys begrep «Sense of coherence» (1979) om opplevelsen av mening og sammenheng, samt empowerment-tenkningen som skapes gjennom å trene på kritisk tenkning gjennom narrativ refleksjon i en trygg gruppe med trygge kursledere. Kompleksiteten i transnasjonale prosesser for enkeltindivider tas på alvor som en del av bevisstgjøringsprosessen.

Utvelgelse og rekruttering: Flexid kursledere i Kriminalomsorgen organiserer utvelgelse og rekruttering av domfelte, hovedsakelig unge i aldersgruppen 15-25 år med krysskulturell bakgrunn, men også aktuelt for voksne. Krysskulturell bakgrunn kan være mennesker med fluktbakgrunn, annen innvandrerbakgrunn, utenlandsadopterte, oppvekst i utlandet, nasjonale minoriteter, urbefolkningsbakgrunn og konvertitter. Godt nok norsknivå til å kunne forstå andres og gi uttrykk for egne opplevelser, erfaringer og refleksjoner. Flexidkurs kan også gjennomføres i grupper som del av straffegjennomføring i samfunnet.

Programressurser: Manual (perm) og Teorihåndbok som kursledere får utdelt ved oppstart i sertifiseringsløpet. Digitale ressurssider som inneholder presentasjoner av alle de 12 temaene, aktiviteter, rollespill og tips til filmklipp.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Ved gjennomføring av Flexidkurs anbefales noe å spise og drikke som en viktig del av felleskapsopplevelsen. Innkjøp av enkelt utstyr til aktiviteter.

Sertifiseringsløp for ansatte som inneholder 9 kursdager fordelt på 3 undervisningssamlinger og veiledning fra Flexidinstruktør mellom samlingene koster kr. 29 000,- pr deltaker for opplæringen. Det anbefales at minst to ansatte i hver virksomhet deltar på opplæringen samtidig.

  • Dato godkjent: November 2023
  • Anbefalt antall deltagere: 6-12 deltakere
  • Gruppe/Individuell: Gruppe
  • Kontaktperson: www.flexid.no
  • Enhet:
  • Tematikk: Identitet og bevisstgjøring