Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » PREP – kommunikasjonskurs for par

PREP – kommunikasjonskurs for par

Programmet er utviklet a forskere ved Universitetet i Denver, Colorado USA, og revidert i flere omganger. Bearbeidet for norske forhold ved Samlivssenteret Modum Bad.

Her kan du lese mer om PREP samlivskurs: www.kildehuset.no/samlivskurs

Temaet for programmet: Kommunikasjonskurs for par som selv er motivert for å arbeide med kommunikasjon og samspill i forholdet. Programmet kan også kjøres i kjønnsspesifikke grupper for å øke relasjonskompetansen og kommunikasjonsferdigheter hos den domfelte.

Målgruppe: For domfelte som er i et forhold, og som ønsker å bevare det gode og å ruste seg til å takle problemer når de kommer, og for par som sliter med problemer og ønsker å få det bedre.

Opplæring i programmet: For å bli sertifisert i PREP kreves det treårig høyskole- eller universitetsutdannelse der formell relasjonskompetansen er en integrert del av studiets innhold, som f.eks innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi. For å få rett til å bruke materialet tilhørende PREP, må en undertegne en avtale med Modum Bad som har copyright til PREP-programmet i Norge. Det forutsettes også personlig egnethet. Opplæringen foregår ved Modum Bad over tre dager og en må kjøpe sertifiseringspakken som inneholder bla. a kurshefter for par og en kursleder håndbok med omfattende faglig innhold og forslag til kursopplegg, situasjonsillustrasjoner mm. Det forutsettes forberedelse til kurset i form av lesing av artikler.

Rogaland friomsorgskontor har 1 program/ tiltaksansvarlige, lokalisert ved Haugesundskontoret som evaluerer gjennomføring av kurs. Sertifiserte programledere har tilbud om å delta på oppfølgingskurs ved Modum Bads samlivssenter. Problemstillinger kan også gjennomgås under kollegaveiledning ved kontoret.

Mål for programmet: PREP er et pedagogisk opplegg som tilbyr kunnskap og praktiske verktøy, ut fra forskning om hva som fremmer og utvikler gode parforhold. PREP stimulerer par til å ta opp viktige temaer og å snakke om dem på en god måte. Hovedmålet for PREP er å hjelpe par med å fremme gjensidighet og nærhet, og å få i gang prosesser som fører til en dypere, sunnere og mer livskraftig relasjon på sikt. Kvaliteten i parforhold er også avgjørende for livskvaliteten til barn, og graden av konflikt foreldre imellom er av betydning for de muligheter barna får. Slik sett kan RPEP sies å ha en pedagogisk og samfunnsmessig begrunnelse. Gjennom å bidra til at par får det bedre seg imellom, vil man kunne bidra til at barna blir mer harmoniserte. Å skape et bedre samliv er således å bidra til å skape et bedre samfunn.

Hovedmål:
1. PREP skal utvikle og gi veiledet trening i kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter.
2. PREP skal bevisstgjøre om og eventuelt modifisere forestillinger og forventninger til rollen i forholdet, og til andre sider ved samlivet.
3. PREP skal bevisstgjøre om betydningen av å stimulere gjensidighet og nærhet i parforholdet, gjennom dimensjoner som glede, moro, intimitet, sensualitet og seksualitet og vennskap.
4. PREP skal hjelpe par til å takle og/ eller leve med uenigheter og forskjell.
5. PREP skal oppmuntre til hengivenhet og forpliktelse, og til å se på samlivet som et livslangt prosjekt.

Gjennomføring: Programmet er lagt opp med en blanding av undervisning, egenaktivitet og samtaler. Programmet er faglig forankret i kognitiv psykologi, på samme måte som andre kurs i regi av Krus. Det brukes spesifikk kunnskap om emnet som er utgangspunkt for å påvirke tankemønstre i en retning som gjør at deltakerne kan velge mer konstruktiv atferd i nære relasjoner. I samtaler og utforsking av parets tanker brukes MI som verktøy. Dette innebærer bl.a. at en legger vekt på åpne spørsmål, annerkjennelse av deltakerens erfaringer og kompetanse, utforsking av tankemønstre og ambivalens og fokus på deltakernes/ parets egen evne til mestring.

Programmet tilbys domfelte som gjennom kartlegging har oppgitt behov for samlivsstyrkende program og som ønsker å ha med sin partner. Det vil i forkant bli avholdt en samtale med paret for å avklare om de er i målgruppen for programmet og hvilke temaer som det ønskes å ha hovedfokus på. Hovedtemaer og bruk av teknikker som er hovedmålet for PREP vil bli brukt, men programleder vil tilrettelegge og tilpasse bruken ovenfor hvert enkelt par.

Metoder som benyttes: Ved å bruke kognitiv atferdsteori vil deltakerne i løpet av dette kurset kunne lære seg et mer realistisk og konstruktivt tankemønster, bedre kommunikasjonsferdighetene og lære metoder for konflikthåndtering. Det gir mulighet for å utvikle og ivareta et godt forhold, og bli oppmerksom på faktorer som påvirker forholdet i negativ retning og destruktive konfliktmønstre. I følge Modum bads samlivssenter er det gjennomført en rekke eksperimentelle studier av ulike samlivsprogrammer i bla USA, Australia, Tyskland og Nederland som dokumenterer at ferdighetsorienterte programmer, slik som PREP, kan ha positiv effekt på parrelasjonene til kursdeltakerne.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Programmet bygger på tre kunnskapskilder – Barnekonvensjon, utviklingspsykologi – tilknytningsteori og Risiko- og beskyttelsesfaktorer. Dette er en kombinasjon av kunnskap som dekker både barns juridiske og menneskerettslige rettigheter, barns utvikling og barns miljø og omsorgssituasjon

Utvelgelse og rekrutering Utvelgelsen skjer etter karlegging av BRIK, egnethetsvurdering, personundersøkelse eller i samtale hvor det kommer frem at domfelte trenger og/eller ønsker hjelp til bedre kommunikasjon i parforholdet og / eller for å forebygge en negativ utvikling. Utvelgelsen av tema og innhold i hver enkelt samling vil tilrettelegges ut fra insattes behov og ressurser, noe som vil være utredet før oppstarte av et eventuelt program, og også evalueres fortløpende gjennom samlingene.

Den domfelte må være i et parforhold, og være motivert for å bedre kommunikasjonen i parforholdet. Domfeltes partner må også stille seg positiv til å delta i møter med kriminalomsorgen. PREP passer både for par i nyetablert fase av samlivet før man har rukket å utvikle negative interaksjonsmønster og vil da være forebyggende. For par som har vært sammen over tid kan PREP gi ny og bedre utviklingsretning for forholdet. Kurset passer således både for unge domfelte og eldre, uavhengig av doms lengde kjønn eller andre preferanser.

Paret må sammen ønske å gjennomføre kurset, og å være motivert for endringer i parforholdet. Det blir utlevert arbeidshefter til begge deltakerne og paret får oppgaver som må gjennomgås mellom hver samling. Det blir også under programmet fremlagt teknikker for samtal/ problemløsning som må øves på mellom samlingene. Det er derfor viktig at både den domfelte – og partner – er motivert for programmet.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Pris for sertifiseringsavgitt (opplæring av programleder) kr. 7 700. Kursavgift kr. 4.500,-. I tillegg kommer utgifter til overnatting og reise. Hver deltaker får utdelt sitt eksemplar av «PREP for dere» og tale-lyttebrikke. Utgifter til dette kommer i tillegg.

Programressurser. Eksempler på slike dokumenter kan være håndbøker, manualer, evalueringer eller tilsvarende.

Samlivsboken av Howard Markman, Scott Stanley, Susan L. Blumberg, Karine Haaland og Håvard Altern (boka er utgitt i samarbeid med Modoum Bads Samlivssenter), Modum Bad PREP-programledermanual. Brumoen og Højdal: Endringsfokusert rådgiving, PREP for dere (arbeidshefte for par). Modum Bad: Din for evig, DVD.

Romantisk par går tur på stranden

  • Dato godkjent: juni 2021
  • Anbefalt antall deltagere: Kun 1 domfelt av gangen, sammen med partner
  • Gruppe/Individuell: Par
  • Kontaktperson: Modum Bad samlivssenter
  • Tematikk: Kommunikasjon