Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » PREP – kommunikasjonskurs for par

PREP – kommunikasjonskurs for par

PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen.

Programmet er utviklet av forskere ved Universitetet i Denver, Colorado USA, og revidert i flere omganger. Bearbeidet for norske forhold ved Samlivssenteret Modum Bad.

Her kan du lese mer om PREP samlivskurs

Temaet for programmet: Kommunikasjonskurs for par som er motivert for å arbeide med kommunikasjon og samspill i forholdet. Programmet kan også kjøres i kjønnsspesifikke grupper for å øke relasjonskompetansen og kommunikasjonsferdigheter hos den domfelte.

Målgruppe: For domfelte som er i et forhold, og som ønsker å bevare det gode og å ruste seg til å takle problemer når de kommer, og for par som sliter med problemer og ønsker å få det bedre.

Opplæring i programmet: Det er Modum Bad som har rettighetene til PREP-programmet i Norge.

Rogaland friomsorgskontor har flere sertifiserte program/ tiltaksansvarlige. Sertifiserte programledere har tilbud om å delta på oppfølgingskurs ved Modum Bads samlivssenter. Problemstillinger kan også gjennomgås under kollegaveiledning ved kontoret.

Mål for programmet: Det overordnede målet med PREP er å hjelpe par med å fremme gjensidighet og nærhet og få i gang prosesser som bidrar til å skape trygge og livskraftige relasjoner».

PREPS delmål blir videre konkretisert som følger skal :

  • gi innsikt i at dårlig kommunikasjon er ødeleggende for parforhold
  • bidra til økte ferdigheter i hvordan man kan håndtere konflikter på en trygg måte
  • bevisstgjøre betydningen av å styrke det gode samlivet
  • oppmuntre til å se på samliv i et langsiktig perspektiv

Gjennomføring: Programmet tilbys domfelte som gjennom kartlegging har oppgitt behov for samlivsstyrkende program og som ønsker å ha med sin partner. Det vil i forkant bli avholdt en samtale med paret for å avklare om de er i målgruppen for programmet og hvilke temaer som det ønskes å ha hovedfokus på.

Metoder som benyttes: Ved å bruke kognitiv atferdsteori vil deltakerne i løpet av kurset kunne lære seg et mer realistisk og konstruktivt tankemønster, bedre kommunikasjonsferdighetene og lære metoder for konflikthåndtering. Det gir mulighet for å utvikle og ivareta et godt forhold, og bli oppmerksom på faktorer som påvirker forholdet i negativ retning og destruktive konfliktmønstre.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Programmet bygger på tre kunnskapskilder – Barnekonvensjon, utviklingspsykologi – tilknytningsteori og Risiko- og beskyttelsesfaktorer. Dette er en kombinasjon av kunnskap som dekker både barns juridiske og menneskerettslige rettigheter, barns utvikling og barns miljø og omsorgssituasjon. I følge Modum bads samlivssenter er det gjennomført en rekke eksperimentelle studier av ulike samlivsprogrammer i bla USA, Australia, Tyskland og Nederland som dokumenterer at ferdighetsorienterte programmer, slik som PREP, kan ha positiv effekt på parrelasjonene til kursdeltakerne.

Samlivsboken av Howard Markman, Scott Stanley, Susan L. Blumberg, Karine Haaland og Håvard Altern (boka er utgitt i samarbeid med Modoum Bads Samlivssenter), Modum Bad PREP-programledermanual. Brumoen og Højdal: Endringsfokusert rådgiving, PREP for dere (arbeidshefte for par). Modum Bad: Din for evig, DVD.

Utvelgelse og rekrutering Utvelgelsen skjer etter karlegging av BRIK, egnethetsvurdering, personundersøkelse eller i samtale hvor det kommer frem at domfelte trenger og/eller ønsker hjelp til bedre kommunikasjon i parforholdet og / eller for å forebygge en negativ utvikling. Utvelgelsen av tema og innhold i hver enkelt samling vil tilrettelegges ut fra insattes behov og ressurser, noe som vil være utredet før oppstarte av et eventuelt program, og også evalueres fortløpende gjennom samlingene.

Den domfelte må være i et parforhold, og være motivert for å bedre kommunikasjonen i parforholdet. Domfeltes partner må også stille seg positiv til å delta i møter med kriminalomsorgen.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Pris for sertifiseringsavgitt (opplæring av programleder) kr. 7 700. Kursavgift kr. 4.500,-. I tillegg kommer utgifter til overnatting og reise. Hver deltaker får utdelt sitt eksemplar av «PREP for dere» og tale-lyttebrikke. Utgifter til dette kommer i tillegg.

Romantisk par går tur på stranden