Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » På vei

På vei

«På vei» er et kriminalitetsforebyggende program for personer som har brutt veitrafikklovens bestemmelser. Både fengsel og friomsorg har meldt fra om behov for et program eller endringsrettet tiltak tilpasset domfelte som er dømt etter veitrafikkloven. Det handler hovedsakelig om personer dømt for ruspåvirket kjøring (men ikke til straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring – RK), men også om personer dømt for kjøring i høy fart.

Programmet er utviklet ved KRUS i 2014 (videreutviklet 2016-2017) og kan gjennomføres av tilsatte i kriminalomsorgen.

Krav til type veiledning og hvem som gjennomfører veiledningen: Det kreves opplæring av programledere. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har fagansvar for utvikling av programmet og gir opplæring til programledere som skal gjennomføre programmet.

Det tilbys ikke veiledning fra KRUS. Veiledningsansvaret for de som gjennomfører På vei ligger på regionalt nivå.

Tema: «På vei» er et kriminalitetsforebyggende program for personer som har brutt veitrafikklovens bestemmelser

Mål: Programmet er fundert på vegtrafikklovens bestemmelser om at fører av kjøretøy skal avpasse fart etter sted, føre-, sikt- og trafikkforhold, slik at det ikke oppstår fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Programmet vektlegger trafikantatferd og at fører skal kunne ha herredømme over kjøretøyet (§ 6). Deltakere lærer om hvordan de kan håndtere risikosituasjoner og å bedømme hva som skal til for å kjøre på trygg måte. De må derfor vurdere egen tilstand, om de er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, er syk, svekket, sliten eller for trett til å kjøre § 21). Trafikantatferd dreier seg om bl.a. om opplevelse av trygghet og de egenskaper og ferdigheter som er viktige for å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Målgruppe: Målgruppen er personer som gjennomfører straff for ruspåvirket kjøring og/eller kjøring i høy fart, som tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring og/eller kjøring i høy fart eller har kjørt ruspåvirket og/eller i høy fart selv om de ikke er dømt for det.

«På vei» kan bidra til at den enkelte deltaker i høyere grad forstår hvordan han / hun selv kan overholde bestemmelsene i veitrafikkloven og bidra til å øke trafikksikkerheten og å minske antall trafikkulykker ved å kjøre lovlydig. «På vei» består av en individuell førsamtale, fire gruppesamlinger à 2 timer og en ettersamtale.

Temaene er:

  • Jeg som fører og trafikant
  • Reaksjoner og konsekvenser
  • Risikotenkning og valgmuligheter
  • Endring og kontroll

Gjennomføring: Før- og ettersamtalene kan foregå på et egnet rom for en-til-en samtale. Tilsvarende bør gruppesamlingene gjennomføres i et rom som egner seg til en plassering der alle ser hverandre, f eks i halvsirkel. I begge tilfeller bør rommet være plassert slik at det ikke blir unødige forstyrrelser eller støy. Det er behov for flippover med egnede penner eller tusjer. I tillegg kopiering av skjemaer som finnes i håndboken

Metoder som benyttes: Den teoretiske og metodologiske forankringen er Kognitiv teori, Sosialkognitiv teori (mestringstillit), Motiverende samtale (MI), Salutogenese – et helsefremmende perspektiv og Psykoedukative grupper.

Kunnskapsgrunnlaget for metoden: «På vei» er forankret i en sosialkognitiv tradisjon og inneholder elementer av kognitiv teori. «På vei» er ikke kognitiv terapi. Kognitiv psykologi, klassisk læringsteori, sosial læringsteori og sosialkognitiv teori utgjør en felles plattform for flere terapiformer. Kort og forenklet kan det beskrives slik at atferdsterapi har hovedfokus på den ytre atferden. Kognitiv terapi på den “indre” atferden, og kognitiv atferdsterapi på begge deler (ytre og indre atferd). De metoder og teknikker som benyttes i de ulike formene for terapi er i stor grad felles. Kognitiv metodikk benyttes i samspill med Motiverende samtale (MI), og er gjennomgående i samlingene og samtalene i «På vei». I forslaget til innhold i de individuelle samtalene finnes koblingen til den teoretiske forankringen i kognitiv teori og kognitiv psykologi. MI er en støttende, empatisk og lyttende kommunikasjonsstil som benyttes for å fremkalle og styrke en persons egen motivasjon og engasjement for endring. Metodikken” Bygging av Mestringstillit” (BaM) og bruk av FAK-skjemaer (Foranledning. Atferd-Konsekvens) er sentrale pedagogisk verktøy som kan bidra til å styrke deltakernes opplevelse av sammenheng og deres innsikt og kontroll over egen kjøreatferd. BaM har en klar kobling til kognitiv teori og sosialkognitiv teori. Å kartlegge og utforske en hendelse for å finne ut av hva som utløser, opprettholder, hindrer og understøtter en endring, er i tråd med tiltakets teoretiske forankring.

Utvelgelse og rekrutering: Personer som har brutt veitrafikkloven og ønsker å lære mer om trafikantatferd, kan få tilbud om å delta i «På vei». Deltakere skal være åpne for å lære mer og innstilt på å tenke gjennom muligheten for å endre atferd. Deltakelse skal være til nytte og ikke til skade. Selv om en person oppfyller en eller flere av kriteriene i beskrivelsen av målgruppe kan det vurderes at vedkommende ikke er egnet for å delta. Dersom det i førsamtalen kommer frem at vedkommende ikke ser noen utfordringer knyttet til det hen er dømt for eller for ny kriminalitet, eller at vedkommende ikke har noe hen håper på å få ut av deltakelsen. Og/eller at opplysninger som tilsier at kriminalomsorgen av hensyn til vedkommende og/eller til gruppa som helhet vurderer at deltakelse i gruppedelen ikke er aktuell.

Det kan legges til rette for individuelle opplegg (for eksempel pga. språk, helsetilstand eller manglende/kostbar offentlig transport, andre individuelle utfordringer og/eller behov).

Det er viktig å åpne opp for hvem som kan være aktuell for å delta, samtidig som det er viktig å tenke «riktig person, til riktig tiltak til riktig tidspunkt». I førsamtalen bør det fremkomme at vedkommende erkjenner og ser at det er utfordringer knyttet til det han/hun er dømt for, og at vedkommende innser å ha noe å få ut av deltakelsen.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Ingen kostnader bortsett fra at ansatte må bort fra vanlig tjeneste den tiden det tar å gjennomføre samtalene.

Programressurser: Alt innhold finnes i håndboken «På vei» et kriminalitetsforebyggende kortprogram for personer dømt etter veitrafikkloven KRUS håndbok nr. x/2017 ISBN 978-xxxxx

 

 

  • Dato godkjent: Mars 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 1-8
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Geir Eskeland
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Trafikkarferd