Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » FOKUS – oppmerksomhet og mestring

FOKUS – oppmerksomhet og mestring

Programmet er et mindfulness basert program som er spesielt tilpasset for kriminalomsorgen, med bistand fra Michael de Vibe som veileder og samtalepartner under hele arbeidsprosessen.

Temaet for programmet: Følelsesregulering, stressmestring, impulsivitet og lav mestringsfølelse.

Målgruppe: Domfelte som ønsker å jobbe med utfordringer når det gjelder ovenfor nevnte temaer.

Opplæring i programmet: Opplæringen for programledere gjennomføres i regi av KRUS, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (gjennomført i perioden 2017- 18, og i 2019, dvs to kull ansatte som har får opplæringen). Opplæringen er utviklet i samarbeid med KRUS, friomsorgen i Troms, Oslo og Bergen. Opplæringen foregår i fire samlinger a to dager.
Opplæringen kvalitetssikres gjennom veiledning av programlederne på første kursgjennomføring med domfelte.

Mål for programmet: Kurset er mindfulness basert, i kombinasjon med en kognitiv tilnærming. Metodikken søker hele tiden mot egenrefleksjon og bevisstgjøring hos deltakerne og har en psykoeducativ tilnærming. Kurset inneholder en rekke praktiske øvelser som har som mål å legge til rette for erfaringsbasert læring gjennom observasjon av tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Det er kjent at utfordringer knyttet til mental helse er en risikofaktor for tilbakefall til kriminalitet. Å legge til rette for helsefremmende prosesser hos domfelte kan derfor være en nøkkelfaktor i kriminalitetsforebygging, rehabilitering og for å komme tilbake til et meningsfylt liv. Den mindfulness baserte tilnærmingen som kurset representerer er helsefremmende ved at det legger til rette for å øke evnen til selvinnsikt, selvregulering og større fleksibilitet i møte med krevende og stressende situasjoner.

Kunnskapsgrunnlaget: Opplegg og tilnærming er inspirert av Mindfulness Based Stressreduction (MBSR, 1995) utviklet av Jon Kabat- Zinn, professor i medisin. Kurset henter i tillegg inspirasjon fra Mindfulness Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors (MBRP) Marlatt et al (2011). I tillegg er det også noen øvelser som er inspirert av programmet Mindfulness basert kognitiv terapi (MBCT) Segal et al (2002) og teori fra forsker og lege Michael de Vibes norske bearbeidelse av MBSR program. Han har utviklet, forsket på metoder for og disputerte i 2014 på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter. Michael de Vibe har bidratt generøst under hele arbeidsprosessen som veileder og samtalepartner for å sikre at dette opplegget som er spesielt tilpasset for kriminalomsorgen holder den anbefalte kvalitetsmessige standard for kurs basert på mindfulness tilnærming.

Det er gjort studier og forskning på hvordan domfelte erfarer bruk av mindfulness i eget liv: Camilla Bondevich v/NTNU fullførte i 2016 en kvalitativ studie av domfeltes erfaringer og opplevelser med FOKUS – oppmerksomhet og mestring. Funnene tyder på at mindfulness-baserte tilnærming er gunstig for denne målgruppen. Studien indikerte at kurset satt i gang prosesser for domfelte som fremmet helse og en økt evne til å regulere seg. I en stor studie fra 2007 i USA ble 2000 innsatte i Massachusetts fengsler, inkludert et kvinnefengsel, 4 medium sikkerhetsfengsler og et lav-sikkerhetsfengsel. 1350 innsatte fullførte et MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) program. Resultatet viser at deltakerne rapporterte om mindre fiendtlighet, økt selvfølelse og økt emosjonell regulering. (Samuelson, Carmody, Kabat-Zinn, Bratt. The prison Journal, 2007)

Gjennomføring: 8 til 9 uker, 1 samling pr uke av 1-1,5 timers varighet. Kurset Fokus er gruppebasert, men kan også gjennomføres som et individuelt tilpasset kursopplegg (en-til-en). Erfaring viser at det noen ganger ikke er nok domfelte til å gjennomføre en gruppe. Det kan også foreligge særskilte hensyn som taler for at en person gis tilbud om et individuelt tilpasset kursopplegg. Slike hensyn kan være geografi, domshistorikk, tidligere traume som vanskeliggjør gruppedeltagelse, eller andre forhold knyttet til psykisk/fysisk helse. Kursmanualen kan benyttes som utgangspunkt for et individuelt tilpasset kurs.

Kurset kan komprimeres ved at en gjennomfører mindre antall oppmøter/samlinger (for eksempel 4-6 samlinger a 2 -3 timer), og slår sammen tema i den rekkefølgen/progresjonen veilederheftet viser til. Det er imidlertid et mål om å gjennomføre alle samlingene. Om en deltaker gjennomfører individuelt kursopplegg og har tidligere kjennskap til mindfulnessbasert tilnærming, kan det være hensiktsmessig å velge relevante tema for aktuell livssituasjon, samt å praktisere øvelsene i kurset.

OVERSIKT OVER SAMLINGENE:

 1. Bli kjent med mindfulness og hverandre
 2. Tilstedeværelse
 3. Kropp og pust
 4. Stress-hvordan det påvirker deg
 5. Livets utfordringer
 6. Tanker er bare tanker
 7. Vennlighet og medfølelse
 8. Veien videre
 9. Alternativ samling: Om kommunikasjon

Metoder som benyttes: Teori, praktiske øvelser, refleksjon/utforskning og hjemmeoppgaver. Kurset legger opp til en prosessorientert tilnærming.

Utvelgelse og rekrutering: Kurset er for domfelte som opplever å ha en stressende eller belastende livssituasjon og som ønsker å lære mer om stressmestring og selvomsorg. De skal tilstrebes å gjennomføre en forsamtale med aktuelle deltakere før de starter på kurs. Det skal være frivillig å delta på FOKUS kurs. Det er i forsamtalen viktig å understreke for deltakeren at utbytte av kurset avhenger ifht egeninnsats knyttet til praktisering av øvelser mellom samlingene, slik at de er forberedt på egeninnsats mellom samlingene. Det anbefales å sende ut informasjon til ansatte ved enheten hvor det informeres kort om mål og innhold i kurset, målgruppen, struktur på kurs o.l.

Programlederne bør kvalitetssikre at det foreligger en viss grad av motivasjon hos den enkelte deltager og at deltagerne er villige til å dele opplevelser knyttet til temaene og øvelsene som tas opp i kurset. Alder og domslengde er av mindre betydning. Det anbefales rene manns- og kvinnegrupper.

FOKUS-programmet bør sees som et lavterskeltilbud til innsatte og domfelte. Den enkeltes motivasjon til deltakelse bør være et tilstrekkelig kriterium. De som ønsker å være med og opplever at dette kan være nyttig for dem, bør få tilbud om å delta – så lenge sammensetningen av gruppen er hensiktsmessig. Det forventes en relativt stor grad av aktivitet og deltakelse.

Kostnader og utstyr knyttet til gjennomføring av programmet:

 • Egnede lokaler (anbefalt at alle sitter i ring)
 • Flippover / annen egnet tavle
 • Perm / mappe for handouts og notater til deltakerne.

Programressurser: Faghefte, utviklet for programledere i Fokus – oppmerksomhet og mestring, for bruk i kriminalomsorgen. Veilederhefte, utviklet for programledere i Fokus – oppmerksomhet og mestring, for bruk i kriminalomsorgen. Inspirasjonshefte, er utviklet til bruk for gjennomføring av kurset Fokus-oppmerksomhet og mestring i kriminalomsorgen.

Mann som står med ryggen til på en strand og ser ut over havet. Armene er strukket opp i været. På bildet er det skrevet mindfulness.

 • Dato godkjent: Mars 2022
 • Anbefalt antall deltagere: 1 el. flere
 • Gruppe/Individuell: Begge
 • Kontaktperson: Hege C. Lauritzen 
 • Enhet: KRUS
 • Tematikk: Mindfulness (oppmerksomhetstrening)