Hopp til innholdet

Programoversikt

Her finner du en oversikt over godkjente program

Program for seksuallovbruddsdømte

Programmet er en revidert og forbedret utgave at det tidligere SOTP-programmet. Det er utviklet i et samarbeid mellom programinstruktører ved Trondheim fengsel og St. Olavs kompetansesenter for sikkerhets-fengsels- og rettspsykiatri. Innholdet bygger ...

Boligpraten

Boligpraten er basert på samtalegrupper med fokus på sosiale og praktiske utfordringer ved å bo. Det tas opp et tema ved hver samling. Innholdet variere noe etter hvem vi har som foredragsholdere samt behovet i gruppen. Tema som tas opp er: husleiekontrakt ...

Brotts-brytet

Brottsbrytet er et program rettet mot domfelte hvis kriminalitet omfatter mange ulike typer kriminalitet, og programmets målgruppe er derfor bred og omfattende. Programmets innhold er tydelig fokusert på kriminell atferd og bygget rundt faktorer som f...

Er-Vil-Kan -et styrkebasert rus- og livsmestringsprogram

Temaet for programmet: Temaet for programmet er rus- og livsmestring under og etter straffegjennomføring. Gjennom gruppesamlinger, individuell oppfølging og planlegging av veien videre jobber deltagerne med tre grunnleggende spørsmål:Hvem ER jeg? - H...

FOKUS - oppmerksomhet og mestring

Programmet er et mindfulness basert program som er spesielt tilpasset for kriminalomsorgen, med bistand fra Michael de Vibe som veileder og samtalepartner under hele arbeidsprosessen. Eier av programmet: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter ...

Frihet fra innsiden

Frihet fra innsiden «Frihet fra innsiden» er et program for innsatte i norske fengsler som skal bidra til rehabilitering gjennom undervisning og reflekterende samtaler for å hindre tilbakefall etter løslatelse. https://innsikt-nor ge.com/ Eier av pro...

Hverdagskompetanse

Programmet er utviklet av Blå Kors Norge, Steg for Steg, 2019 På nettsiden til Blå Kors Norge kan du lese mer om programmet Hverdagskompetanse Temaet for programmet : Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av er...

ICDP

Temaet for programmet : Foreldreveiledning i gruppe med fokus på 8 samspillstemaer som gir positiv utvikling. Det tar utgangspunkt i barnet og hvordan ulike samspillstemaer er med på å forstå barnet, løfte barnet og gi det trygghet, støtte og godt grunn...

Kriminalitet som livsstil

Programmet Kriminalitet som livsstil er utviklet av Gunnar Bergström og driftes av stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL). Programmets mål er å utfordre og påvirke voksne eller unge som står fast eller er i ferd med å havne i en kriminell livsstil. Den g...

Motivator

Programmet er utviklet ved programavdelingen på Ila fengsel og akkreditert i 2007. Et resultat av erfaringer siden 2005, og manualen har blitt revidert og videreutviklet de siste årene. Temaet for programmet: Motivasjon for forandringer i livet, og i...

Økonomiprogram

Programmet er lokalt utviklet av Trøndelag friomsorgskontor for å gi domfelte innsikt og forståelse om konsekvenser av økonomisk kriminalitet, personlig økonomi og hvordan forebygge økonomiske problemer. Tema : Hverdagsøkonomi og budsjett Hva kan man gj...

På vei

«På vei» er et kriminalitetsforebyggende program for personer som har brutt veitrafikklovens bestemmelser. Både fengsel og friomsorg har meldt fra om behov for et program eller endringsrettet tiltak tilpasset domfelte som er dømt etter veitrafikkloven. Det ...

Pappaprogram - å være forelder og sitte i fengsel

Programmet er utviklet av kriminalomsorgen i Norge, og er en revidert og videreutviklet utgave av det tidligere «Pappa i fengsel». Temaet for programmet : Å være forelder og sitte i fengsel Målgruppe: Innsatte i fengsel er hovedmålgruppen, men progr...

PREP - kommunikasjonskurs for par

PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. Programmet er utviklet av forskere ved Universitetet i Denver, Colorado USA, og revidert i flere omganger. Bearbeidet for norske forhold ved...

Relasjon og samspill (ROS)

Programmet er utviklet av den canadiske kriminalomsorgen og senere bearbeidet av den svenske kriminalvården. Programmet retter seg mot innsatte som er dømt for seksuelle handlinger og er for tiden det eneste programtilbudet som finnes for denne innsatte g...

Retreat «Sammen i stillhet»

Programmet Retreat er utviklet av og ført i pennen av lokale prester og kapellaner ved Halden fengsel for innsatte som ønsker å gjøre noen tiltak for å skape endring og forståelse i fremtidig livssituasjon. Tema Livsendring gjennom kognitive tilnæ...

Russamtalen

Programmet ble utviklet og etablert på KRUS og ferdigstilt i 2010. Programmet ble etablert med utgangspunkt i St.mld. 37 og som en konsekvens av Kriminalomsorgens helthetlige russtrategi 2008 – 2011. Programmet blir gjennomført som tre(fire) individuelle sam...

Samtaleprogrammet Play it right

Samtaleverktøyet Play it right Samtaleverktøyet er utviklet i et samarbeid mellom KRUS og RVTSøst Tema : Støtte unge i utvikling av sunn seksuell atferd. Forebygge seksuell skadelig atferd. Mål: Play it right er utviklet som et fleksibelt samtalevertøy for å...

Sinnemestring

Programmet ble opprinnelig hentet fra Home Office Prison Service i England til Bergen fengsel i 95. Høsten 2005 overtok KRUS ansvaret for opplæring av instruktører. I 2017 er hele programmet revidert og fremstår nå med nytt innhold, øvelser og oppbygging. Det k...

Sinnemestring Brøset- Fengselsprogram

Programmet er utviklet av St.Olav Brøset ved Stig Jarwson , Merete Berg Nesset,  Jim Aage Nøttestad og Magnar Kristiansen Trondheim fengsel. Utviklet fra 1998 www.sinnemestring.no Temaet for programmet : I Stortingsmelding nr. 27, 1997 “Om Kriminalomsorgen” fremgå...

Tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Programmet er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi, og beskriver logiske feilslutninger s...

Tenk ut

Programmet er utviklet og eies av Kriminalomsorgen Innlandet. Det kreves opplæring av programmet. Tilbys av eier. Temaet for programmet: Ikke et spesifikt tema. Er et motivasjonsverktøy. Jobbes med å motivere til endring; - det reflekteres rundt følelser, bek...

Trafikk og fart

Trafikk og fart er et program for personer som er domfelt for fartsovertredelse, evt. i kombinasjon med annen risikoatferd i trafikken og andre domfelte der risikoatferd i trafikken avdekkes som problemområde. Programmet er utarbeidet av Trøndelag friomsorgskontor o...

Trygghetssirkelen - Circle & cecurity Parenting (COS)

Programmet Circle of Security (COS), eller Trygghetssirkelen på norsk, er en gruppe tilknytningsbaserte foreldreveiledningstiltak utviklet for å fremme sensitiv og affektiv kommunikasjon med barnet slik at barnets trygghetsfølelse og selvforståelse øke...

VINN - motivasjonsprogram for kvinner

Programmet er utviklet av kriminalomsorgen i Norge. Temaet for programmet : VINN er et fleksibelt motivasjons- og selvutviklingsprogram spesielt for domfelte kvinner i kriminalomsorgen. Målgruppe: Kvinner som er dømt til straff i fengsel og samfunnsstraff o...