Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » LeVel

LeVel

Programmet er utviklet i samarbeid mellom kriminalomsorgen, konfliktrådet og the Lucy Faithfull Foundation i Storbritannia i perioden 2019-2020, og har etter dette blitt gjennomført som pilot i region sør, som ble avsluttet i mai 2022.

Temaet for programmet: Samtaler med ungdom om skadelig seksuell adferd.

Målgruppe: Unge domfelte som er dømt for seksuallovbrudd eller som har utvist skadelig seksuell adferd.

Mål for programmet: Fokusere på og ha samtale om temaer rundt skadelig seksuell adferd. Målet er å bidra til at den unge domfelte får en bedre innsikt i og forståelse av egen adferd, og den skade denne kan forvolde andre så vel som for den domfelte.

Gjennomføring: Gjennomføres individuelt 1:1, men det kan også vurderes om det er mulig å gjennomføre i/justere for bruk i grupper med flere deltakere.

Det er til sammen 17 moduler hvor man kan velge ut de som er aktuelle for den enkelte. Erfaringen viser at man gjerne bruker flere samtaler for hver modul og at dette er individuelt. Det er derfor ikke mulig å sette et fast antall samlinger.

Metoder som benyttes: LeVel er bygget bl.a. på «the Good Lives Model» som fokuserer på at:

  • Mennesker er målrettede
  • Målene våre er preget av å få dekket ulike behov
  •  Relasjoner til andre mennesker har betydning for hvilke valg man tar.

Disse miljømessige og sosiale prosessene kan sees på som dynamiske risikofaktorer som hindrer eller styrker normativ fungering. Fokuset rettes mot hva man ønsker å oppnå fremfor hva man vil unngå.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Opplæringen er basert på metoden og programmet med den erfaring og kunnskap som innehas av the Lucy Faitfull Foundation. Ytterligere informasjon om denne stiftelsen og deres arbeid finner dere på nettsiden https://www.lucyfaithfull.org.uk

Utvelgelse og rekruttering: Den første vurderingen vil vanligvis bli tatt på det tidspunkt friomsorgen får forespørsel om å gjennomføre en Personundersøkelse for mindreårige. Dersom vedkommende er i målgruppen vedrørende lovbrudd/adferd, vil man på dette tidspunkt diskutere muligheten for LeVel med vedkommende og pårørende. Senere vil også en kartlegging gjennomføres for å vurdere egnethet og hvordan den enkelte eventuelt kan nyttiggjøre seg en gjennomføring av programmet.

Programressurser: LeVel Brukerveiledning – LeVel informasjonspresentasjon – LeVel kurspresentasjoner for ansatte – LeVel Moduler 1 – 17 – LeVel kartleggingsskjema – LeVel evalueringsskjemaer

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Personalressursene som benyttes og bindes opp i dette arbeidet. Det er tildels tidkrevende arbeid for den enkelte saksbehandler.

 

  • Dato godkjent: September 2023
  • Anbefalt antall deltagere: 1
  • Gruppe/Individuell: Indivduelt
  • Kontaktperson: Jo Inge Svendsen
  • Enhet: Region sør
  • Tematikk: Unge domfelte som er dømt for seksuallovbrudd