Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Hverdagskompetanse

Hverdagskompetanse

Programmet er utviklet av Blå Kors Norge, Steg for Steg, 2019

På nettsiden til Blå Kors Norge kan du lese mer om programmet Hverdagskompetanse

Temaet for programmet: Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors Steg for Steg kaller det hverdagskompetanse.

Målgruppe: For mennesker med rus- og psykiske helseproblemer og et ønske om et «vanlig liv». Tilbudet er tilgjengelig for deltakeren før, under og etter behandling eller soning. I målgruppen er også mennesker som ikke har gjennomført behandling.

Opplæring i programmet: Eieren av programmet tilbyr opplæring, og erfarne programledere og programutviklere fra Blå Kors Steg for Steg med erfaring i å bruke programmet vil være med å holde programmet de første gangene.

Mål for programmet: Målet er å oppnå praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv». Å være trygg på hvordan man gjør helt vanlige ting, er ingen selvfølge, men det er viktig. Hverdagskompetanse gir mulighet til å innta det offentlige rom med trygghet. Deltakeren i Blå Kors Steg for Steg kan, med støtte fra tidgivere (frivillige) og veiledere, bruke den tiden som trengs for å oppøve sin hverdagskompetanse og nå egendefinerte mål.

Tilpasning ulike deltageres behov og ressurser: Blå Kors Steg for Steg tilrettelegger for at deltageren kan jobbe med dette på sin egen måte. En kartleggingssamtale mellom deltageren og Blå Kors Steg for Steg er utgangspunkt for tilbudets individuelle skreddersøm. Deltakeren formulerer sine mål og behov, med visshet om at det finnes støtte i prosessen. Å definere eventuelle hindringer og begrensinger, er en del av dette. Deltakeren setter opp en strukturert plan sammen med veileder. Tilbudet har gjennomgående fokus på relasjons- og nettverksbygging, i tillegg til skreddersøm når det gjelder aktiviteter, sosialt liv, arbeid og utdanning (FAFO 2019). Arenaene for prosessen er tilbud som allerede finnes i det offentlige rom.

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt med fra 1 deltaker og oppover. Det er satt veiledende gruppestørrelse til 8-10 med tanke på best mulig dynamikk.

Antall samlinger pr modul er 3, og programmet inneholder 5 moduler. Tid: 6 timer pr. modul.

Metoder som benyttes Tilbudet har en recovery-basert tilnærming. Deltakerne er aktive i utforming, gjennomføring og evaluering av tilbudet. Med utgangspunkt i deltakerens ressurser, motivasjon og muligheter, legger Blå Kors Steg for Steg til rette for mestring, og en opplevelse av myndiggjøring og kontroll i egen hverdag. Målet er å forebygge ensomhet og utenforskap, som ofte knyttes til tilbakefall. For å få til dette, møtes deltakeren med verdighet, respekt og tydelige forventninger.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Recovery Bedring eller recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve meningsfullt liv til tross for de begrensingene problemet kan forårsake. Tiltak og aktiviteter som iverksettes støtter opp under deltakernes/brukerens egen bedringsprosess. Ansatte og Tidgivere (frivillige) ser deltakeren/brukeren som ekspert på seg selv. Relasjonen mellom deltaker/bruker, den ansatte og/eller Tidgiveren (frivillige) preges av likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit hvor man bistår deltakeren/brukeren i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte slik at han/hun kan ta mest mulig ansvar for eget liv. 

Det finnes flere tilnærminger til recovery. Blå kors følger her retningen som vektlegger recovery som en individuell og sosial prosess. Empowerment Tenkningen omkring empowerment, gir viktig forståelse omkring temaet «å finne egen styrke til endring», – både på det individuelle plan og på gruppenivå. I de daglige aktivitetene og arbeidsoppgavene i Steg for Steg er det da også fokusert på de helsefremmende faktorene som ligger i Empowerment tenkningen: deltakelse, mestring, selvhevdelse og aksept for kultur og verdier. Slik settes individet eller gruppa i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger. Utgangspunktet er at det er folks ressurser som bringes i fokus – ikke først deres problemer. 

Sosial kapital og sosiale nettverk: Den amerikanske samfunnsforskeren Robert Putnam, har vært banebrytende i å løfte fram betydningen av sosial kapital. Sosial kapital sier oss noe om forbindelsen mellom mennesker, om sosiale nettverk og normer for gjensidighet og tillit. Å ha rikelig med sosial kapital er et personlig gode, men det er også et fellesgode. Sosial kapital binder samfunn sammen. Putnam og andre forskere har pekt på at de nordiske landene har høyest sosial kapital i verden – mye takket være en stor frivillig sektor. Dette gir gode forutsetninger for den frivillige innsatsen med mål om å bidra til at tidligere «outsidere» bygger seg nye konstruktive sosiale nettverk. Sosiale nettverk er en av nøkkelfaktorene i prosessen som fører mennesker med rus- og psykiske helseproblemer tilbake til et velfungerende liv. Metoden Blå Kors benytter, bygger på den forskningen som er gjort på dette feltet av professor i sosiale nettverk og sosialt arbeid Live Fyrand. Sosiale ferdigheter er kanskje det viktigste for å bygge et sosialt nettverk og frivillige støttespillere kan bidra til at brukeren kan: -trene og øve innenfor det personlige og offentlige rom få kompetanse om hvordan man kan bygge sosiale nettverk, samt opparbeide seg en bekjentskapskrets som utgangspunkt for eget nettverk -få kunnskap om lokalsamfunnet, og gjennom dét bedre forståelsen av formelle og uformelle koder og regler for sosialt samvær -delta på aktiviteter som fremmer trygghet og selvstendighet

God psykisk helse: Arne Holte ved Folkehelseinstituttet har beskrevet syv grunnleggende menneskelige behov for god psykisk helse: Identitet og selvrespekt – «følelse av å være noe, være noe verdt» Mening – «følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en» Mestring – «følelse av at man duger til noe» Tilhørighet – «følelse av å høre til, høre hjemme et sted/hos noen» Trygghet – «kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd» Sosial støtte – «noen som kjenner en og bryr seg om en, vil passe på en om det trengs» Sosialt nettverk – «noen å dele tanker og følelser med, del av et fellesskap» Holte, A. (2015) Norsk Psykologforening. Dette tilsvarer de fem grunnleggende Recovery-prosessene og sosialmedisiner Per Fugellis «fem om dagen»: Verdighet- Handlingsrom i eget liv –Tilhørighet- Mening- Trygghet

Utvelgelse og rekrutering: Vi ønsker at interesserte melder seg på via servicetorg eller kontaktbetjent. I utgangspunktet er det plass til alle som vil være med. Det vil forventes en viss interesse og deltagelse. Tid igjen til løslatelse vil ha noe å si. Innsatte med rusproblematikk er selvsagte, men hva den innsatte soner for har ingenting å si. Innsatte på RME vil være naturlige deltagere.

I utgangspunktet vil det være å foretrekke en viss lengde igjen på dom før løslatelse. Dette for å kunne jobbe med sine prosesser og bygge relasjon til eventuelt tidgiver (frivillig) før løslatelse. Alder, kjønn domslengde og domstype har ingenting å si. Det vil være å fortrekke skandinavisk og engelskspråklige deltagere.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Det vil ikke bli noen kostnader for Kriminalomsorgen.

  • Dato godkjent: September 2021
  • Anbefalt antall deltagere: Fra 1 og oppover
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Karl-Bertil Nordland. Blå Kors
  • Tematikk: Hverdagskompetanse