Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Trygghetssirkelen – Circle & cecurity Parenting (COS)

Trygghetssirkelen – Circle & cecurity Parenting (COS)

Programmet Circle of Security (COS), eller Trygghetssirkelen på norsk, er en gruppe tilknytningsbaserte foreldreveiledningstiltak utviklet for å fremme sensitiv og affektiv kommunikasjon med barnet slik at barnets trygghetsfølelse og selvforståelse øker.

Tema

Foreldreveiledningstiltak

Målgruppe

Småbarnsforeldre som ønsker å lære mer om hvordan du kan se barnet innenfra og forstå deres adferdsmønster. COS-P tilbys enten som et kurs til foreldre i gruppe eller til foreldre individuelt. Tiltaket kan anvendes både i 1. og 2. linjetjenesten.

Opplæring

Opplæringen går over fire dager med fokus på:

 • Det teoretiske grunnlaget for Circle of Security®
 • Skape gode/trygge relasjoner med omsorgspersonene.
 • Kunne bruke et ferdig utviklet film-materialet og psykoedukativ plansjer til å fremme forståelse og empati for barnets behov.
 • Fremme mentaliseringskapasitet hos omsorgspersoner; se på barnets behov, bli bevisst egne reaksjoner og egen omsorgsatferd.
 • Styrke foreldres evne til å regulere egne og barnets emosjoner.
 • Hvordan gradvis styrke barnets tilknytningstrygghet.
 • Forstå hvordan COS P kan brukes som et tiltak alene eller som en del av et større behandlingsopplegg.

For å få sertifisering og tilgang til det standardiserte psykoedukativ materialet forutsettes det at man ikke har fravær på fire dagers intensiv opplæring.

Mål

 • Fremme trygg tilknytning hos barnet.
 • At foreldre utvikler mer balanserte arbeidsmodeller av barnet.
 • Styrke foreldrementalisering.
 • Skape sensitiv omsorg både i forhold til barnets behov for utforsking og nærhet/og emosjonsregulering.

Gjennomføring

Programmet går over åtte ganger. Hvert gruppemøte varer i 1,5 til 2 timer.

Innhold:

 1. Innføring i tilknytning
 2. Trygghetssirkelen
 3. «Å være sammen med» – følelsesmessig samspill
 4. Sirkelen og det å være sammen med spedbarn
 5. Haimusikk – og veien til trygghet
 6. Haimusikk – utforskning av det vi strever med
 7. Brudd og reparasjon
 8. Konsolidering – diskutere erfaring

Det tar ca. fire uker å gjennomføre programmet. Som regel gjennomføres programmet med kurs to ganger i uka. Dette fordi det av og til er korte dommer, og vi har da større sannsynlighet for å få gjennomført kurset med alle deltakerne under soningen. I ettertid har vi i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen gitt tilbud om individuell oppfølging videre for de som ønsker det.

Metoder

COS-modellen for å imøtekomme foreldrenes behov for å skape gode rammer for læring, samtidig som kurslederne modellerer COS-prinsippene i møte med foreldrene. Psykoedukasjon, Øvelser, Se ferdige videoer etterfulgt av refleksjon, Gjenkjenne følelser, egne og personene i filmene (det kan gjøres tilpassinger om film ikke er mulig i fengslene), Muntlig evaluering av hvordan deltakerne opplevde samlingen.

Kunnskapsgrunnlag:

Cos-P bygger på over 60 år med forskning som dokumenterer betydningen trygg tilknytning har for psykisk helse på tvers av ulike kulturer og populasjoner. Den bygger på nyere tilknytningsteori, som er en videreføring av Bowlby (1958; 1969) og Ainsworth og medarbeideres arbeid (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1971) på 50-, 60 og 70-tallet, og de implikasjoner denne teorien kan ha for terapeutisk arbeid.

Utvelgelse og rekrutering

Rekrutering til COS-P gruppe gjennomføres av barneansvarlige i fengslene. Veilederne kartlegger hvordan relasjon deltakerne har til barnet og hvordan det skal være i etterkant av soning. Ved tvil eller behov for mer informasjon spørres det om samtykke til å prate med barnets andre omsorgsperson, eventuelt også relevante instanser.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet

Innkjøp av ringpermer til deltakere (alle får hver sin perm som de kan fylle inn underveis i gruppa) Dette er en kostnad vi i Kirkens Bymisjon Drammen selv dekker – eventuell Kaffe, te /evt kjeks/frukt – en kostnad kriminalomsorgen dekker.

Programressurser

Veileder har tilgang til videofilmer og manual, samt tilgang til å logge seg på medlemssidene til COS International. Her vil man få tilgang på materialet på flere språk, nyheter, veilednings-videoer, samt nye versjoner av programmet.

For mer informasjon se nettsidene:

https://www.circleofsecurityinternational.com

 http://www.tilknytningspsykologene.no/

 

 • Dato godkjent: Juni 2022
 • Anbefalt antall deltagere: 5-7 
 • Gruppe/Individuell: Begge
 • Kontaktperson: Ingeborg Kristine Ulstad
 • Enhet: Kirkens bymisjon Drammen, avd Fri 
 • Tematikk: Foreldreveiledning