Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » VINN – motivasjonsprogram for kvinner

VINN – motivasjonsprogram for kvinner

Programmet er utviklet av kriminalomsorgen i Norge.


Temaet for programmet
: VINN er et fleksibelt motivasjons- og selvutviklingsprogram spesielt for domfelte kvinner i kriminalomsorgen.

Målgruppe: Kvinner som er dømt til straff i fengsel og samfunnsstraff og kvinner som gjennomfører straff i bolig med eller uten elektronisk kontroll eller som er prøveløslatt med møteplikt.

Opplæring i programmet arrangeres av KRUS. Denne består av to samlinger på henholdsvis fire og to dager. I tillegg inviteres det til erfaringssamlinger etter behov. I opplæringen får deltakerne mulighet til å trene på å være programleder for utvalgte temaer og deler av programmet. Deltakerne får innblikk i programmets kunnskapsgrunnlag, hvordan lede grupper, kommunikasjon, gruppeprosess, etc. Som pedagogiske virkemidler benyttes blant annet rollespill, observasjoner, refleksjoner, ulike øvelser, diskusjoner og erfaringsutveksling. I perioden mellom samling 1 og samling 2 starter deltakerne opp en VINN-gruppe på egen enhet.

I opplæringsperioden oppfordres det til at deltakerne får veiledning underveis i gjennomføringen av egen VINN-gruppe. Det er ønskelig at veileder har egen erfaring med gjennomføring av programmet eller andre typer program, men også andre med relevant kompetanse kan gi veiledning.

Målgruppe: Kvinner som er dømt til straff i fengsel og samfunnsstraff og kvinner som gjennomfører straff i bolig med eller uten elektronisk kontroll eller som er prøveløslatt med møteplikt.

Mål for programmet: Etter å ha gjennomført VINN skal deltakerne forhåpentligvis ha: – Tenkt gjennom hvilke endringer som kan gi bedre livskvalitet. – Styrket opplevelse av sammenheng og spesielt sammenhengen mellom de livsområdene som kan føre til uønsket atferd. – Engasjert seg i noe som gir livet mening, og som er verdt å investere krefter og energi i. – Kunnskap om og motivasjon til å nyttiggjøre seg sine mestrings-/motstandsressurser. – Tillit til egen mestring av risikosituasjoner for kriminalitet og annen uønsket atferd. – Laget en plan for egen endring med oppnåelige mål. – Uttrykt avstandstaken til kriminalitet.

Før endelig utvelgelse til programmet, gjennomføres en individuell samtale med hver av søkerne. Hensikten med denne førsamtalen er å danne seg et inntrykk av søkerens forventninger, motivasjon for deltakelse, individuelle behov og kognitive fungering. Underveis i programmet gjennomføres ytterligere to samtaler hvor kvinnene og programlederne har mulighet til å ta opp egne tema og utfordringer

Gjennomføring: Både i grupper og individuelt. Fire til åtte deltakere i programmet

Programmet inneholder 15 temaer hvor seks temaer er obligatorisk. I tillegg kan man velge blant ni tilleggstemaer.

Samlingenes lengde for gruppe er ca. 3 timer og individuelt 1-11/2 time. I hver samling er det et hovedtema som deltakerne jobber med via ulike innfallsvinkler. Hver samling inneholder også en avspenningsøvelse og det er satt av tid til både gjennomgang av egenarbeid som er gjort mellom samlingene og egenarbeid underveis i samlingen. Temaer i programmet er: Identitet – Hvem er jeg? Endring og valg. Økonomi. Rusmidler og avhengighet. Kjærlighet og seksualitet. Barn. Sorg og tap. Sinne. Vold. Grenser. Nettverk og relasjoner. Kriminalitet.

Seks obligatoriske samlinger og ni valgfrie samlinger av ca. 3 timer evt. 11/2 time. I tillegg fire individuelle samtaler inkludert førsamtale og ettersamtale. For både gruppe og individuell gjennomføring anbefales 1-2 ganger i uken.

Metoder som benyttes: Psykoedukasjon – presentasjon av fagkunnskap, Motiverende samtale – MI, Refleksjon og deling av erfaringer og meninger. Ulike pedagogiske virkemidler som bruk av film/bilder, oppgaver, øvelser etc.

Utvelgelse og rekrutering: Utvelgelse av deltakere skal ideelt sett gjøres på bakgrunn av den behovsvurderingen som er gjort i kartlegging ved innsettelse, evt. personundersøkelse eller kartleggingssamtale i friomsorgen. Programlederne vurderer hvilke behov det er mulig å dekke gjennom programmet, hvor domfelte befinner seg når det gjelder motivasjon. Potensielle deltakere søker skriftlig om deltakelse i programmet fordi det vil gi en viss forpliktelse og høyne terskelen for deltakelse. Søknaden gis programleder eller kontaktperson. Programlederne vurderer sammensetningen av gruppa ut fra de potensielle deltakernes behov. Før endelig utvelgelse gjennomføres en individuell samtale med hver av søkerne. Samtalen gjennomføres etter en intervjuguide.

Deltaker må befinne seg i stadiet” overveie” eller høyere i sin endringsprosess jf. endringsspiralen (Prochaska & DiClemente, 1982) De må ha kommet til å vurderer eller overveier at det er områder i livet hun kan tenke seg å få større innsikt i, eller som hun eventuelt kan tenke seg å endre på. Deltaker må vise villighet til deltakelse, ha evnen til å uttrykke seg muntlig, kunne lese, skrive og forstå det som står skrevet i arbeidsheftet. Hun må både være klar for og villig til å dele erfaringer fra eget liv knyttet til temaene i VINN. Den som søker om å få delta i VINN, må være både innstilt og i stand til å delta på samlinger (som varer ca. 3 timer per gang, inkludert 2 pauser eller i individuell versjon 1- 1 ½ pr. gang). Søker må kunne lytte til andres fortellinger og hun bør kunne anta en annens perspektiv – det siste er noe hun kan utvikle i løpet av gruppa.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Opplæringen ved KRUS er gratis. Kostnader i forbindelse med gjennomføring av VINN-gruppe ved egen enhet vil evt. være skrivemateriell, innkjøp av kort etc. Alle deltakerne skal ha en arbeidsbok som de benytter under gruppegjennomføringen og denne på printes ut. Det forventes at det finnes flippover-tavle ved enheten fra før.

Programmet var i 2015 utgangspunkt for en doktorgrad – «Rehabilitation program for women in the Criminal Justice System – impact on sense of coherence» av Torunn Højdahl

 

  • Dato godkjent: April 2021
  • Anbefalt antall deltagere: 4-8
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Anne Natrud
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Fleksibelt motivasjons- og selvutviklingsprogram