Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Risikoatferd i trafikken

Risikoatferd i trafikken

Risikoatferd i trafikken ble utviklet av Rogaland friomsorgskontor på 2000-tallet i samarbeid med Statens vegvesen, Trygg trafikk og politiet. Programmet ble evaluert av SINTEF i 2004, og justeringer ble foretatt på bakgrunn av utarbeidet evalueringsrapport.

Temaet for programmet: Temaene i programmet består av kjørestil, sjåførtype, flytsone, fart og ulykker, holdninger til regler, veitrafikklovens §3, myter i trafikken, risikovillighet og behov for spenning og gjentakelsesfare.

Målgruppe:
Personer som er dømt for brudd på fartsbestemmelsene i vegtrafikkloven. Programmet inngår som en del av innholdet i en idømt samfunnsstraff, og tilbys i tillegg domfelte som gjennomfører straffegjennomføring med elektronisk kontroll, jf. Straffegjennomføringsloven § 16 a.
Nylig ble friomsorgen kontaktet av Konfliktrådet, som ønsker et samarbeid i forhold til ungdom under 18 år, for at denne gruppen kunne få muligheten til å delta på Risikoadferd i trafikken.

Opplæring i programmet:
Opplæringen skjer gjennom tilegning av de enkelte temaene, samt observasjon og deltakelse sammen med instruktør under gjennomføringen av programmet. Det forutsettes at nye instruktører har gjennomgått opplæring i Motiverende samtale (MI) og Bygging av mestringstillit (BAM).

Programlederne har ikke tilbud om spesifikk veiledning, men kan nyttiggjøre seg det veiledningstilbudet som enheten tilbyr (ekstern veiledning, fagsamlinger, fagdager mm). Enheten har i tillegg egne ansatte med veiledningskompetanse som blir brukt i forbindelse med jevnlige kollegaveiledningsgrupper.


Mål for programmet: Å bidra til å hindre grove fartsoverskridelser, skape et tryggere trafikkmiljø og redusere trafikkulykker. Innholdet i programmet har fokus på trafikkadferd og risiko, og er ment å gi den enkelte deltaker kunnskap om egne kjøreferdigheter, samt bidra til økt forståelse og respekt for risikofylt atferd i trafikken. Programmet er videre ment å gi deltakerne mulighet for refleksjoner over egen atferd som kan redusere risikofylt atferd og forebygge nye brudd på vegtrafikkloven.

Gjennomføring: Kan gjennomføres både i grupper på 4-7 deltakere (separate manns- og kvinnegrupper) og individuelt. Gjennomføres på 4-5 timer (avhengig av antall deltakere), enten på en hel arbeidsdag eller 2 halve dager med maksimalt én ukes mellomrom.

Metoder som benyttes: Gjennomføringen av Risikoadferd i trafikken baserer seg i stor grad på samtaler og refleksjoner i gruppen, samt oppgaveløsing. Metodene som benyttes MI og BAM som inkluderer FAK skjema.

Kunnskapsgrunnlag for metoden:
Programmet bygger på kognitiv læringsteori der fakta- og erfaringsbaserte utsagn er ment å sette i gang tankeprosesser hos den enkelte deltaker for å bidra til endring av holdninger og forebygge risikofylte handlinger i trafikken.

Utvelgelse og rekruttering: Utvelgelse og rekruttering skjer gjennom samtaler med domfelte, men i utgangspunktet kan alle i målgruppen delta. Det stilles ingen krav til alder eller domslengde for å kunne delta.

Programressurser:

 • Program for kursdagen
 • Programhefte m/oppgaver
 • «Myter om fart» – Artikkel fra Statens vegvesen
 • «Nesten alle bryter fartsgrensen» – Artikkel fra BilNorge.no
 • «Syv tegn på at du er for hissig for trafikken» – Artikkel fra VG

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Det er ingen kostnader knyttet til gjennomføringen.

 

 

 

 • Dato godkjent: Mars 2023
 • Anbefalt antall deltagere: 4-7 deltakere
 • Gruppe/individuell: Både i gruppe og individuelt
 • Kontaktperson: Hanne-Berit Skjefstad
 • Enhet: Rogaland friomsorgskontor
 • Tematikk: Risikoatferd i trafikken