Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Bekymringsmestring

Bekymringsmestring

Bekymringsmestring er et program for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Programmet har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Temaet for programmet: Forekomsten av angsttilstander og stressrelaterte plager er høy. Kurs i Bekymringsmestring er et psykoedukativt kurs laget for personer som opplever denne typen problematikk. Hensikten med kurset er å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Målgruppe:
Personer som strever med angst, stress og bekymringer i sin hverdag.

Opplæring i programmet: Kurslederopplæring krever minst 3-årig relevant helsefaglig eller sosialfaglig høgskole eller universitetsutdannelse. Kurslederopplæringen finner sted over to fysiske samlinger på tre dager hver, samt en en-dags digital oppfølgingssamling. Det er ca. 4 – 5 uker mellom hver samling, noe som gir deltakerne god tid til å repetere og prosessere det de har lært. Deltakerne får utlevert en kursbok med alt en skal gjennom den første samlingen, og det anbefales å bruke denne aktivt også mellom samlingene.

Mål for programmet: Målet er å hjelpe deltagerne til en mer avslappet hverdag og bedre livskvalitet hvor angst og stress ikke tar overhånd.

Gjennom programmet vil deltagerne få konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen. De vil lære nye måter å behandle seg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende. De vil også lære nye måter å forholde seg til andre på gjennom å søke støtte, og sette tydelige grenser og beskytte seg selv der dette er hensiktsmessig.

Temaene er knyttet til både tanker, følelser og kroppen, og ulike kursdeltagere vil gjøre seg ulike erfaringer med de ulike temaene. Etter fullført kurs velger deltagerne selv hvilke strategier og ferdigheter de ønsker å fortsette å trene på og ta med videre, noe friomsorgen vil følge opp i resterende straffegjennomføringsperiode gjennom individuelle støttesamtaler.

Gjennomføring: Gjennomføres i grupper med 6 – 25 personer. Det er 9 undervisningssamlinger og en oppfølgingssamling. Til sammen 10 ukentlige samlinger x 2,5 timer.

I tillegg til samlinger med undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver. Hver undervisningssamling varer 2,5 time og blir holdt av personer med helse og/eller sosialfaglig utdannelse som har gjennomført kurslederopplæring. I tillegg blir det gitt ukentlige hjemmeoppgaver. Det blir utdelt en kursbok til hver deltager hvor alt kursmateriellet er samlet. 

Metoder som benyttes: Bygger på elementer hentet fra kognitive, mindfullnessbaserte og emosjonsfokuserte terapiretninger.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Det er også viet god plass til følelser, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi. Programmet er integrativt og har med seg elementer fra flere ulike terapeutiske retninger.

Det ble utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie i 2015. Det brukes i kommunale psykiske helsetjenester, i skole- og studenthelsetjenester, ved ulike DPS, i tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighets behandling.

Utvelgelse og rekruttering: Utvelgelse og rekruttering foregår ved presentasjon til domfelte/innsatte ved både friomsorgskontor og fengsel. Dette egner seg godt både for de som gjennomfører straff i samfunnet og i fengsel.

Programressurser: Kursbok, samt nettsiden: https://bekymringsmestring.no og facebooksiden «Kurs i bekymringsmestring».

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Det må kjøpes bøker til kr. 407,- pr. stykk. Det er opprinnelig lagt opp til at deltagerne skal kjøpe bøkene selv. Hver kursinstruktør/programinstruktør må ha en bok og instruktører må ha opplæring.

  • Dato godkjent: Juni 2023
  • Anbefalt antall deltagere: 6-25 deltakere
  • Gruppe/individuell: Gruppe
  • Kontaktperson: Marita Hovden Betanzo
  • Enhet: Rogaland friomsorgskontor
  • Tematikk: Bekymringsmestring
  • https://bekymringsmestring.no/