Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Samtalegrupper for voldsdømte

Samtalegrupper for voldsdømte

Programmet ble utviklet av Per Isdal, for straffedømte som enten soner voldsdommer eller har vold og sinne som et problem.

Temaet for programmet
: Vold og samtale om vold.

Målgruppe: Straffedømte som enten soner voldsdommer eller har vold og sinne som et problem.

Mål for programmet:
 «Samtalegruppene har en svært enkel målsetting. Å få mennesker (i dette tilfelle domfelte) til å sitte sammen i en gruppe og snakke om vold. I den grad vi klarer å få en gruppe til å sitte sammen over tid og snakke om vold, er gruppa vellykket»

(Per Isdal; «Håndbok i samtalegrupper for voldsdømte». Kriminalomsorgens Utdanningssenter. Oslo 2003)

Opplæring i programmet:
Opplæringen er et to-dagers kurs, med påfølgende veiledningsoppfølging. Opplæring er noe kriminalomsorgen må bestille. Ved Friomsorgen Østfold og Ila mottar gruppelederne veiledning fra nåværende eller tidligere terapeuter i ATV.

Det er et krav at gruppeledere mottar jevnlig veiledning av kvalifisert veileder. Minimum to timer pr. måned.  Veileder må kjenne metoden og ha klinisk erfaring som terapeut i ATV.

Gjennomføring: Gjennomføres individuelt. Anbefalt antall deltakere er 5-8. Programmet tar totalt 12 uker å gjennomføre.
Gruppemøtene har en varighet på 90 minutter, og tar utgangspunkt i øvelsene som er beskrevet i «Oppgavehefte til Håndbok for samtalegrupper for Voldsdømte» (1998, KRUS). Noen gruppemøter kan vare opp til 180 minutter avhengig av tema.

Metoder som benyttes: Dialogmetode. Klientsentrert tilnærming (Carl Rodgers). Alternativ til Volds tilnærming (Isdal 2000, Isdal & Råkil 2002). Metodikken i samtalegruppene er psykoedukativ; bevisstgjøring gjennom undervisning og fokus direkte på problemområde, i dette tilfelle vold.

Kunnskapsgrunnlag for metoden:
Kunnskapsgrunnlag er beskrevet i «Håndbok i samtalegrupper for Voldsdømte» og i Isdals bok «Meningen med Volden» (2000, Kommuneforlaget). Tilnærmingen tar utgangspunkt i at volden er et holdnings – og bevissthetsproblem.

Utvelgelse og rekruttering:
Deltagelse er frivillig. Den enkelte deltager trenger nødvendigvis ikke være dømt for vold, det er tilstrekkelig at den enkelte utrykker utfordringer med utøvelse av vold, sinne og aggresjon. Det gjennomføres personlige intervjuer med alle aktuelle deltagere i rekrutteringsprosessen.
Samtalegruppen inkluderer deltagere både fra fengsel og friomsorg i samme gruppe.

Programressurser:

  • Håndbok i Samtalegrupper for Voldsdømte (KRUS 1998 og 2003)
  • Oppgavehefte til Samtalegrupper for Voldsdømte (Krus 1998)
  • Evaluering av ATV-spesialopplæringen ved KRUS høsten 2000 (Jan Ketil Arnulf, KRUS, 2001)
  • Evaluering av programmer for voldsdømte i Kriminalomsorgen (Jan Ketil Arnulf, KRUS 2002-06)

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Kostnader til veiledning og materiell, samt frigjøring av andre oppgaver for gruppelederne som skal gjennomføre gruppene. 

To menn ser sinte ut og begynner å slåss

  • Dato godkjent: Mars 2024
  • Anbefalt antall deltagere: 5-8 deltakere
  • Gruppe/Individuell: Individuell
  • Kontaktperson: Per Isdal
  • Enhet: 
  • Tematikk: Alternativ til vold