Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » ICDP

ICDP

Temaet for programmet: Foreldreveiledning i gruppe med fokus på 8 samspillstemaer som gir positiv utvikling. Det tar utgangspunkt i barnet og hvordan ulike samspillstemaer er med på å forstå barnet, løfte barnet og gi det trygghet, støtte og godt grunnlag for positiv utvikling

Målgruppe: Målgruppen for ICDP er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere

Kunnskapsgrunnlaget: ICDP er basert på forskning innenfor mange ulike områder som nevrobiologi, formidlingsteori, forskning på tidlig samspill, utviklingspsykologi og kulturforståelse. Disse fem forskningsområdene danner også forutsetningen for utviklingen av de åtte temaene for godt samspill. Nedenfor er et utvalg av noen sentrale elementer innenfor kunnskapsgrunnlaget ICDP er tuftet på. Utviklingspsykologi Innenfor utviklingspsykologien er det i ICDP lagt særlig fokus på teorier om tidlig samspill og tilknytningsteori. Tilknytning er et universelt fenomen som viser til det emosjonelle og psykologiske båndet mellom barnet og omsorgspersonen. Gjennom dette kunnskapsgrunnlaget har programmet ICDP som mål å støtte, videreutvikle og forsterke samspillet som allerede er der mellom omsorgsperson og barn.

Nevrobiologien gir kunnskap om hvilke erfaringer mennesker trenger for å utvikle seg normalt. Utviklingen av hjernen er avhengig av barnets erfaringer, og disse erfaringene påvirker igjen barnets utvikling. Samspillet mellom barnet og omsorgspersonen er derfor en forutsetning for å aktivere det biologiske fundamentet barnet har med seg ved fødsel. I ICDP er det nevrobiologiske kunnskapsgrunnlaget med på å legge en forståelse for at barnet trenger adekvat stimulering fra omsorgspersonene for at det skal oppstå tilknytning og vekst.

ICDP har en kultursensitiv tilnærming til omsorg for barn. Dette betyr at det anerkjennes at omsorgsgivers syn på barnet varierer, og at oppdragelsen av barnet varierer ut ifra hvilken kulturell, politisk og samfunnsmessig kontekst man befinner seg i. Disse forskjellene kan ha en avgjørende betydning for barnets psykososiale helse. Forskning på dette viser at det er stor variasjon både mellom enkeltforeldre, men også blant sosiale og kulturelle grupper, når det kommer til barneoppdragelse. ICDP er iverksatt i over 50 land. Dette er en viktig indikasjon på at programmets kunnskapsgrunnlag er kultursensitivt.

Opplæring i programmet: Krav til å kunne ta opplæring og sertifisering som ICDP – veileder er at man har minst en 3-årig høyskoleutdanning eller lang relevant erfaring som kan kompensere. Kurset for sertifiseringen varer over 6 kurs dager som man må delta på. Det er en ICDP-håndbok med faglig bakgrunn for icdp, innhold i icdp, refleksjoner og øvelser i. Denne må man ha lest. I tillegg må man ha gjennomført en gruppe og skrive en oppgave (refleksjoner over egen praksis, implementering og sensitivering i gruppen) som må godkjennes av ICDP- Norge for å kunne sertifiseres.

Under kurset må også veileder filme seg selv i samspill med et barn. Filmen legges fram for gruppen og man analyserer i gruppen de 8 samspillstemaene man ser i filmene. Kurset er lagt opp slik at man går gjennom grunnlaget for ICDP, alle temaene og hvordan man kan legge de fram, sensitivering av gruppe, og egne refleksjoner. Selve kursdagene er også lagt opp likt slik en ICDP gruppe kan holdes, slik at man skal kjenne på hvordan det er å være i en gruppe og hva som virker og ikke virker.

Det er to typer veiledning: Prosess: Kan gjennomføres av person med generell veilederkompetanse. Manual: Bør gjennomføres av person med programlederutdanning og praktisk erfaring fra drift av programmet.

ICDP – Norge har egne trenere som utdanner ICDP-veiledere som holder kursene. For å kunne utdanne veiledere må trener selv ha lang erfaring med å holde ICDP-grupper som ICDP veileder. Trener blir også vurdert på egnethet, og må gå en ICDP-trener-sertifisering.

For å kunne holde ICDP gruppe er man nødt til å være sertifisert ICDP- veileder. Krav til å være sertifisert ICDP – veileder er at man har minst en 3-årig høyskoleutdanning eller lang relevant erfaring som kan kompensere, har gjennom ført kurset, en gruppe og en godkjent oppgave.

Mål for programmet:Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet. – Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig sensitivt samspill mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling. – Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

I tillegg deles erfaringer og ny kunnskap gjennom at gruppedeltakere og veileder deler av sine opplevelser med barna.

Det er også fokus på forskningsbasert kunnskap i tillegg til rom for utveksling av erfaring.

Gjennomføring: Programmet går over 8 ganger. Hvert gruppemøte varer i 2 til 2,5 time. I ettertid har vi i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen gitt tilbud om individuell oppfølging videre for de som ønsker det.

Det tar ca 4 uker å gjennomføre programmet. Som regel gjennomføres programmet med kurs 2 ganger i uka. Dette fordi det av og til er korte dommer, og vi har da større sannsynlighet for å få gjennomført kurset med alle deltakerne under soningen.

Metoder som benyttes: International child development programme (ICDP) er utviklet av professorene Karsten Hundeide og Henning Rye. ICDP er bygget på en faglige base fra Marte Meo – metoden («Med egen kraft»/ mål om å gi hjelp til selvhjelp (bygger også på mye fra LØFT-metode)) og MISC-metoden (More Intelligent and Sensitive Child).

Utvelgelse og rekrutering: Før programstart holdes det en kartleggingssamtale i forkant. Der går vi gjennom temaene og hvordan gruppe vil fungere. Det etterspørres om det er ulike behov som veiledere kan ivareta og ta hensyn til. Det spørres om det er temaer som er spesielt vanskelige som vi skal ta hensyn til, f. eks egen barndom osv. I tillegg holdes det en midtveis vurdering hvor deltakere kan gi tilbakemeldinger og ønsker om hensyn som skal tas. Vi er også tilgjengelig på telefon og for møter med den innsatte utenom gruppetid, for å ivareta hver enkelt underveis i programmet. Selve ICDP programmet er også lagt opp med fleksibilitet, men med satte mål og struktur i programmet. Men fordelen er at det er mulighet å bytte ut øvelser som passer til tema og mål, men som da kan tilpasses mer til gruppedeltakerne og hva som fungerer hos dem.

Ved oppstart av en ICDP gruppe har de barneansvarlige i fengslene informert, hatt samtaler med og hengt opp informasjon om gruppe for innsatte. Deretter har barneansvarlige samlet en liste med aktuelle kandidater for gruppe. Veilederne for gruppe har så kommet for kartleggingssamtaler. Der går vi gjennom temaene og hvordan gruppe vil fungere. Det etterspørres om det er ulike behov som veiledere kan ivareta og ta hensyn til. Det spørres om det er temaer som er spesielt vanskelige som vi skal ta hensyn til, f. eks egen barndom osv. Det kartlegges hvordan relasjon de har til barnet og hvordan det skal være i etterkant av soning. De får spørsmål om hva de setter pris på i foreldrerollen og om det er noe spesielle ønsker de har for gruppe.

Det etterspørres motivasjon for å delta i programmet. Det er viktig at deltakelse skal komme til barnets beste. Ved tvil eller behov for mer informasjon spørres det om samtykke til å prate med barnets andre omsorgsperson, eventuelt også relevante instanser. Dette skjer kun etter samtykke. Etter kartleggingssamtaler går vi gjennom alle samtalene, drøfter kandidater og hvordan vi tror de vil fungere sammen i en gruppe. Det drøftes hva vi tenker må tas hensyn til og hvordan vi kan legge opp programmet på best mulig for hver enkelt og som gruppe. Deretter gis det tilbakemelding på hvem som har fått plass i gruppe.

Enkelte ganger har det kanskje i kartleggingssamtale vist seg at gruppe vil for noen være vanskeligere, f.eks pga språk, egne utfordringer eller dom. Dette har da blitt tilpasset med individuelle løp hvis ønskelig. Noen ganger har man også måtte tenke at vi skal kjøre to ulike grupper med tanke på gruppedynamikk.

Kriterier: At man er forelder eller omsorgsperson for barn. Ekskluderingskriteriet fra gruppe er dom med vold mot barn eller sedelighetsdømte der det er overgrep på barn. Dette med hensyn til gruppedynamikk og om det kan misbrukes inn mot barnet senere. Men her kan det gjøres individuelle vurderinger for eventuelt et individuelt løp. I noen tilfeller skal kanskje den domfelte tilbake og bo med barn, og et foreldreveiledningskurs vil kunne være viktig for å styrke barnets beste senere. Samtidig må det da kartlegges godt at dette vil være til det beste for barnet/barna og ikke kan brukes på en negativ måte.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: For å gjennomføre programmet er det behov for et eget rom med plass til gruppa, en tavle/papirtavle til å skrive og tegne på. Programmet gir også enda mer dersom det kan vises filmer og spilles av musikk, og derfor ha pc og prosjektortilgang (men det er ikke et krav, og vi har også gjennomført uten denne tilgangen)

-innkjøp av ringpermer til deltakere (alle får hver sin perm som de kan fylle inn underveis i gruppa) Dette er en kostnad vi i Kirkens Bymisjon Drammen selv dekker – eventuell Kaffe, te /evt kjeks/frukt – en kostnad kriminalomsorgen dekker

Programressurser: – «Håndbok for ICDP-veiledere». International Child Development Program.

  • Dato godkjent: Mai 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 5-7
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Anette Skjerven
  • Enhet: Stiftelsen Kirkens bymisjon Drammen. FRI
  • Tematikk: Samspill mellom foreldre og barn. Styrke omsorg og oppvekt for barn og unge