Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil

 

Temaet for programmet: Kriminalitet som livsstil; drivkrefter, kriminelle tankemønstre, kjemisk avhengighet, endring av tankemønstre og atferd.

Målgruppe: Mennesker som har kommet i kontakt med Kriminalomsorgen, eller på annen måte har vist seg å ha en kriminell atferd. Retter seg mot de som begår gjentatte lovbrudd og har en kriminell livsstil. Domstype og -lengde spiller ingen rolle.

Kunnskapsgrunnlaget: Programmet har et omfattende opplæringskurs; grunnkurs med varighet på 5 dager + metodekurs med varighet på 3 dager. Kunnskapsgrunnlaget for metoden legges gjennom forelesninger om de ulike temaene i programmet, etterfulgt av øvingsoppgaver og rollespill. Store deler av opplæringen er lagt opp som rollespill hvor man må spille deltaker eller instruktør. Kursholderne veileder underveis i rollespill og øvinger.

 Opplæring i programmet: For å bli godkjent programleder, kreves det at en gjennomfører et grunnkurs på fem dager med innleveringsoppgave, samt et metodekurs på tre dager. Deretter må programlederen gjennomføre tre kurs i løpet av to år, for å vedlikeholde sin kompetanse. Det stilles krav til at deltakere på grunnkurs og metodekurs har behandlerutdanning eller erfaring fra relevant arbeid. Dette kravet kan tilsvare treårig høgskoleutdanning innen helse/sosial/sosiologi/psykologi eller lignende. Dersom programlederen har personlig erfaring som kriminell eller rusavhengig, kreves tre års avholdenhet fra kriminalitet og rus før vedkommende kan bli programleder. Gjennomføring av programmet og programledernes kvalifikasjoner kvalitetssikres av en mentor hele det første året programmet drives ved virksomheten.

 Programledere er tilknyttet veileder det første året etter gjennomført opplæring. Veiledere oppnevnes av «Stiftelsen kriminalitet som livsstil».

Dersom det går for lang tid mellom gjennomføring av program, krever stiftelsen at kunnskapen oppdateres gjennom nytt grunnkurs.

Mål for programmet: Målet er å påvirke holdninger og verdier rundt kriminalitet, samt gi innsatte innsikt i hvilke drivkrefter og tankemønstre som er med på å opprettholde en kriminell livsstil. Det legges også til rette for læring av nye tankemønstre og sosiale ferdigheter for å bryte med en kriminell livsstil.

Gjennomføring: Programmet kan kjøres intensivt med flere samlinger pr. dag i en periode på to-tre uker, eller det kan deles opp og kjøres over lengre tid.

En samling har i snitt varighet på to timer. 1 avsnitt = 1 samling. Hvert avsnitt har eget tema. Enkelte omfattende tema går over to avsnitt.

Minimum 18 treff for å gjennomføre grunnprogrammet. Dersom påbyggingsavsnitt legges til, må det legges til tilsvarende antall samlinger.

Metoder som benyttes: Motiverende intervju (MI) benyttes i programmet. Utførelsen av de ulike treffene legges opp på følgende måte: Informasjon om ulike tema kan gis som leseoppgave eller som forelesning for gruppen. Det er øvingsoppgaver i tilknytning til alle avsnitt. Noen oppgaver løses individuelt før de tas med tilbake til gruppen og drøftes i plenum. Andre oppgaver løses to og to før de drøftes i gruppen. Enkelte oppgaver løses muntlig med hele gruppen.

Utvelgelse og rekrutering: Programmet har en fastsatt mal for utvelgelse av kandidater. Innsatte har gjennomført kartlegging av psykososial historie, utredning angående kjemisk avhengighet og en PIKT-test (psykologisk inventering av kriminelle tankemønstre). Videre har programledere sammenfattet denne informasjonen og gjort en utvelgelse basert på resultatet av de nevnte kartleggingene og vår kjennskap til innsatte.

Deltakere må score over 50 poeng på test for kriminelle tankemønstre for å kunne sies å ha en kriminell tenkemåte. Nødvendig å være god i/forstå norsk muntlig for å ha utbytte av programmet. Domslengde har ingen betydning for å kunne delta i- og ha utbytte av programmet, men siden det kjøres ved en avdeling i lukket fengsel plukkes det kun ut kandidater som rekker å fullføre oppsatt program før løslatelse/overføring fra lukket.

Hvordan programinnholdet er tilpasses ulike deltageres behov og ressurser:

Tre ulike program tilpasset tre ulike målgrupper; kvinner, menn og ungdom. Påbyggingsavsnitt som kan legges til grunnavsnitt for å tilpasse programmet til den konkrete gruppa som deltar i programmet. Kartlegging av deltakere i forkant av program bidrar til å belyse problematikk og utfordringer blant deltakerne. Denne informasjonen kan benyttes til å velge hvilke påbyggingsavsnitt som vil være hensiktsmessig å gjennomføre for de ulike gruppene. Påbyggingsavsnitt kan også legges til underveis, dersom det viser seg at det er behov for å utdype et tema ytterligere.

Kriterier: Spørsmål om motivasjon for gjennomføring av programmet er en del av kartleggingen.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Utdanning av instruktører: – Grunnkurs kr. 9900,-. – Metodekurs kr. 6800,-. – Oppdatering av kunnskap kr. 4500,-. – Lisens kr. 6000,- pr. år. Prisene er hentet fra stiftkrim.se og er eks. moms. Gratis tilgang til materiell når man er godkjent instruktør.

Ellers: Tilgang til møterom med PC-tilgang. Lerret/storskjerm for å benytte powerpointpresentasjon som er utarbeidet ved avdelingen. Tavle/flip-over.

Programressurser: – Programmet består av en manual for programledere, samt eget materiale for deltakere. Deltakerne får en egen perm hvor de setter inn materialet de får utdelt til hvert avsnitt. Følgende faglitteratur ligger til grunn for programmet: – Bergstrøm, G. (2012). Kriminalitet som livsstil. Lund: Studentlitteratur AB. – Bergstrøm, G. (2009). Fångad i en livsstil. Regler, ritualer och tvångsmessiga mönster. Vallentuna: Pedagogkonsult. Følgende nettsider gir tilgang på oppdatert informasjon for programmet: – www.stiftkrim.se – www.pedagogkonsult.se

 

  • Dato godkjent: mai 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 6- 8
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Trondheim fengsel v/ Marianne Erlien 
  • Enhet: Trondheim fengsel
  • Tematikk: Kriminalitet som livsstil